Siedziba spółki

IndygoTech Minerals S.A.

ul. Świętokrzyska 30 lok. 63
00-116 Warszawa

Tel. +48 (22) 127 35 86
Fax +48 (22) 201 21 31


IndygoTech Minerals spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000135232, NIP 928-000-79-23, REGON 970455962.

Kapitał zakładowy IndygoTech Minerals S.A. wynosi 8 264 594,00 zł i dzieli się na 16.529.188 akcji zwykłych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda. Kwota uiszczonych wkładów na kapitał zakładowy wynosi 8 264 594,00 zł.

© 2021 IndygoTech Minerals