Ogłoszenie o wyborze firmy audytorskiej

2019.01.29

W związku z realizacją procedury wyboru firmy audytorskiej do ustawowego badania sprawozdania finansowego IndygoTech Minerals za rok 2018 i 2019 oraz oraz przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego za 2019  kierujemy do Państwa zapytanie ofertowe dotyczące ww. badań.

Prosimy o składanie ofert na przeprowadzenie powyższych badań w nieprzekraczalnym terminie do 15.02.2019 r. z dopiskiem: "Oferta na przegląd i badanie sprawozdań finansowych za rok 2018 i 2019" w formie elektronicznej na adres: office@indygotechminerals.com.

Preferowany termin przeprowadzenia badaniasprawozdania finansowego IndygoTech Minerals za 2018 r. i przeglą półrocznej sprawozdania finansowego za I półrocze 2019 r. powinien być zgodny z podanymi przez Spółkę terminami publokacji raportów okresowych w 2019 roku.

IndygoTech Minerals S.A. jest podmiotem notowanym na GPW w Warszawie.

Kryteria wyboru firmy audytorskiej zawarte w dokumencie "Polityka wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych IndygoTech Minerals S.A. i Grupy Kapitałowej IndygoTech Minerals S.A. wraz z Polityką w zakresie świadczenia dodatkowych usług niebędących badaniem, przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci” oraz wszystkie informacje na temat działalności Spółki znajdują się na stronie internetowej Spółki: http://www.indygotechminerals.com/pl/. Wszelkie pytania dotyczące Spółki i jej Grupy Kapitałowej prosimy kierować na adres:                                             office@indygotechminerals.com     

Oferta powinna zawierać:

- cenę łączną oferowaną za przeprowadzenie przeglądu śródrocznrgo srpawozdania finansowego za 2019 roku oraz badań rocznych sprawozdań finansowych za 2018 i 2019 roku (powiększoną o ustawowo należny podatek VAT), z wyszczególnieniem cen za poszczególne przeglądy śródroczne i badania roczne sprawozdań finansowych oraz terminów płatności wynagrodzenia za wykonane usługi;

- planowane terminy realizacji prac, w tym w szczególności terminy dostarczenia sprawozdań  biegłego rewidenta;

- formę prowadzenia działalności przez podmiot uprawniony, numer wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (potwierdzony aktualnym odpisem z odpowiedniego rejestru oraz zaświadczeniem o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych);

- aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej podmiotu uprawnionego;

- skład osobowy zespołu(ów) rewizyjnego(ych) dedykowanych do przeprowadzenia przeglądów oraz badań sprawozdań finansowych, wraz z informacjami na temat uprawnień posiadanych przez członków zespołów oraz ich doświadczenia;

- oświadczenie o niezależności biegłego rewidenta oraz podmiotu uprawnionego;

- oświadczenie o gotowości do uczestnictwa w posiedzeniach organów statutowych Spółki;

- gotowość do ewentualnego uczestnictwa w dalszym procesie negocjacji złożonej oferty.

© 2021 IndygoTech Minerals