Oferta publiczna

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z informacji, które zostały na niej zamieszczone.

Materiały i informacje zamieszczone na stronie internetowej, na którą Państwo wchodzą („Materiały i informacje”) nie podlegają, nie mogą być przekazywane dla celów i nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, publikacji i dystrybucji, bezpośrednio ani pośrednio, w całości bądź w części, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jedynymi adresatami Materiałów i informacji zamieszczonych na tej stronie internetowej są tylko i wyłącznie inwestorzy zamieszkali bądź mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Niniejsze Materiały i informacje nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami innych państw, które mogą się do niego stosować.

IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) prowadzi ofertę publiczną nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 19.139.997 (dziewiętnaście milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki IndygoTech Minerals S.A., o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, oferowanych z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy („Oferta”). Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji serii K (Dzień Prawa Poboru) ustalono na 2 marca 2017 roku.

Spółka spodziewa się, że wpływy brutto z Oferty wyniosą nie więcej niż 2,5 mln euro. W związku z powyższym Spółka udostępniła do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.indygotechminerals.com oraz www.noblesecurities.pl memorandum informacyjne ("Memorandum"), będące jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie oraz o Ofercie Treść Memorandum nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego. Oferta odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum.

Zwraca się uwagę, że pełne informacje na temat Spółki i Oferty można uzyskać wyłącznie na podstawie Memorandum, ewentualnych aneksów do Memorandum i komunikatów aktualizujących.

Materiały i informacje nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Oferta jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum nie może być traktowane jako propozycja lub oferta nabycia. Memorandum ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie. Papiery wartościowe objęte Memorandum nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami innych państw, które mogą się do niego stosować.

 

Wszelkie terminy niezdefiniowane odrębnie w niniejszym komunikacie mają znaczenie nadane im w Memorandum.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji, w szczególności informacjami publikowanymi w trybie przewidzianym przepisami Ustawy o Ofercie oraz Rozporządzenia MAR.


Akceptuję

© 2021 IndygoTech Minerals