Publiczna oferta akcji IndygoTech Minerals S.A. z prawem poboru

Zarząd IndygoTech Minerals S.A. zaprasza do wzięcia udziału w ofercie akcji w wykonaniu prawa poboru.

Podstawowe informacje dotyczące oferowanych akcji i przebiegu oferty prezentujemy poniżej:

Wielkość oferty Oferta obejmuje 19 139 997 akcji nowej emisji (Akcje)
Dzień prawa poboru 2 marca 2017 r.

Dniem prawa poboru, tj. dniem według którego ustala się akcjonariuszy IndygoTech Minerals S.A., którym przysługuje prawo poboru, jest 2 marca 2017 r. Za każdą akcję IndygoTech Minerals S.A. zapisaną na rachunku maklerskim Inwestora na koniec tego dnia, będzie przysługiwać jedno jednostkowe prawo poboru (JPP). JPP zostaną zapisane na rachunkach maklerskich inwestorów w dniu 3 marca 2017 r. Zarząd IndygoTech Minerals S.A. zwraca uwagę, że JPP nie będą notowane na GPW.

Stosunek prawa poboru 0,33333333 JPP : 1 Akcji

Jedno JPP będzie uprawniać do nabycia 3 Akcji, przy czym zapisy mogą być składane na mniejszą liczbę Akcji aniżeli wynika to ze stosunku prawa poboru, lecz nie mogą być składane na ułamkowe części Akcji

Cena emisyjna Akcji 0,50 zł
Kody ISIN akcji, z których wykonywane jest prawo poboru PLLSTIA00018
Liczba akcji istniejących przed ofertą 6 379 999

Kapitał zakładowy IndygoTech Minerals S.A. dzieli się na 6 379 999 akcji o wartości nominalnej 0,50 zł każda.

Termin notowania JPP nie dotyczy

Zarząd IndygoTech Minerals S.A. nie zamierza wystąpić do GPW o wyznaczenie terminu notowania JPP.

Termin wykonania praw poboru (składania zapisów) 3 – 14 marca 2017 r.
Miejsce składania zapisów Inwestorzy mogą składać zapisy w domach maklerskich lub bankach, w których na rachunkach maklerskich były zapisane:
- JPP (w przypadku zapisów podstawowych) lub
- istniejące akcje IndygoTech Minerals S.A. na koniec dnia 2 marca 2017 r. (w przypadku zapisów dodatkowych).
Zapisy podstawowe Zapisy podstawowe mogą składać wyłącznie osoby, które w momencie składania zapisu mają zapisane JPP na swoim rachunku maklerskim.
Zapis podstawowy może być złożony na dowolną liczbę Akcji, ale nie większą niż wartość z iloczynu posiadanych przez niego JPP i współczynnika 3.
Zapisy dodatkowe Zapisy dodatkowe mogą składać osoby, które na koniec dnia prawa poboru, tj. 2 marca 2017 r. były akcjonariuszami IndygoTech Minerals S.A., tj. na swoim rachunku maklerskim posiadały co najmniej 1 akcję IndygoTech Minerals S.A.
Zapisy dodatkowe nie mogą opiewać na liczbę Akcji większą niż 19 139 997.
Przydział Akcji 28 marca 2017 r.
Zasady przydziału W pierwszej kolejności przydzielane będą Akcje objęte zapisami podstawowymi, tj. w ramach wykonania prawa poboru. W tej części nie przewiduje się redukcji zapisów.

Akcje nieobjęte w wykonaniu prawa poboru zostaną przeznaczone na realizację zapisów dodatkowych. Jeśli zapisy dodatkowe opiewać będą na większą liczbę Akcji niż pozostająca do objęcia, przydział dokonany zostanie zgodnie z zasadą proporcjonalnej redukcji zapisów.

Spodziewany harmonogram czynności związanych z ofertą akcji przedstawia się następująco:

22 lutego 2017 r. Publikacja Memorandum Informacyjnego
28 lutego 2017 r. Ostatni dzień sesyjny, w którym można nabyć Akcje Spółki z przysługującym Prawem Poboru do objęcia Akcji Oferowanych
2 marca 2017 r. Dzień Prawa Poboru
3 marca 2017 r. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru, tj. Zapisów Podstawowych oraz Zapisów Dodatkowych
14 marca 2017 r. Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w wykonaniu prawa poboru, tj. Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych
24 – 27 marca 2017 r. Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w wykonaniu Prawa Poboru przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta
28 marca 2017 r. Przydział Akcji Oferowanych

 

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o IndygoTech Minerals S.A. i ofercie Akcji jest memorandum informacyjne, które zostało opublikowane na stronie emitenta (www.indygotechminerals.com) oraz oferującego (www.noblesecurities.pl) w dniu 22 marca 2017 r. wraz z ewentualnymi aneksami, komunikatami aktualizującymi oraz informacjami publikowanymi w trybie przewidzianym przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Pliki do pobrania

© 2021 IndygoTech Minerals