Struktura akcjonariatu

Udział w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów

Liczba akcji/głosów

 

 

Kapitał zakładowy IndygoTech Minerals S.A. wynosi 8 264 594,00 zł i dzieli się na 16.529.188 akcji zwykłych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda.

© 2021 IndygoTech Minerals