Walne zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 stycznia 2015 r.
07.12.2014

Zarząd spółki IndygoTech Minerals spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 30 lokal 63, 00-116 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000135232 („Spółka”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 5 stycznia 2015 r. na godzinę 12:00 w Kancelarii notarialnej Janina Halicka, ul. Piękna 66A, 00-672 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
  6. Powzięcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii I do obrotu na rynku głównym GPW.
  7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pliki do pobrania

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 30.06.2014 r.
04.06.2014

Zarząd IndygoTech Minerals spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), ul. Piękna 11/17, 00-547 Warszawa działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 czerwca 2014 r. na godz. 12:00 w Kancelarii notarialnej Janina Halicka, ul. Piękna 66A, 00-672 Warszawa. Sprawozdanie finansowe wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok oraz opinią i raportem bieegłego rewidenta znajdują się pod adresem: http://www.indygotechminerals.com/pl/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-okresowe/2014

Pliki do pobrania

© 2021 IndygoTech Minerals