Walne zgromadzenie

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech Minerals S.A.
04.09.2015

Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 września 2015 r. na godzinę 12:00 w Kancelarii notarialnej Olga Smardzewska – Dejak, ul. Piękna 66A, 00-672 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
 6. Powzięcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J do obrotu na rynku głównym GPW.
 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech Minerals S.A.
05.08.2015

Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 31 sierpnia 2015 roku na godzinę 16:00 w Kancelarii notarialnej Janina Halicka, ul. Piękna 66A, 00-672 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
 6. Powzięcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J do obrotu na rynku głównym GPW.
 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech Minerals S.A.
05.08.2015

Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 31 sierpnia 2015 roku na godzinę 10:00 w Kancelarii notarialnej Janina Halicka, ul. Piękna 66A, 00-672 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
 6. Powzięcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J do obrotu na rynku głównym GPW.
 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYGOTECH MINERALS S.A. oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
02.06.2015

Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2015 roku na godzinę 12:00 w Kancelarii notarialnej Janina Halicka, ul. Piękna 66A, 00-672 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

Przyjęcie porządku obrad.

Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

Przedstawienie Sprawozdawania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014 oraz pisemnego sprawozdania z wyników oceny: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014.

Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej IndygoTech Minerals S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej IndygoTech Minerals S.A. za rok obroty 2014.

Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014.

Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.

Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.

Powzięcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

 

Pliki do pobrania

© 2021 IndygoTech Minerals