Walne zgromadzenie

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zmianie statutu wraz z projektami uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
01.06.2017

Zarząd spółki INDYGOTECH MINERALS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000135232 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 czerwca 2017 roku na godzinę 12:00 w Kancelarii notarialnej Adam Suchta, ul. Sienna 39 (parter), 00-121 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
 6. Przedstawienie Sprawozdawania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016 oraz pisemnego sprawozdania z wyników oceny: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2016 rok, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej IndygoTech Minerals S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej IndygoTech Minerals S.A. za rok obroty 2016.
 8. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.
 9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
 10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
 11. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
 12. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opcji menedżerskich dla członków Zarządu Spółki oraz kluczowych współpracowników, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji serii L z wyłączeniem w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L z wyłączeniem w całości prawa poboru akcji serii L, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym.
 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pliki do pobrania

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech Minerals S.A., zmiana statutu wraz z projektami uchwał
25.01.2017

Zarząd spółki IndygoTech Minerals spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje o zwołaniu na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i 402(2) w związku z art. 398 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 lutego 2017 roku na godzinę 12:00 w Kancelarii notarialnej Olga Smardzewska-Dejak, ul. Piękna 66A, 00-672 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

1)  Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2)  Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3)  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4)  Przyjęcie porządku obrad.

5)  Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 sierpnia 2016 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, oznaczenia dnia 9 listopada 2016 roku jako dnia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii K, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji serii K do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

6)  Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K w ramach subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy) w drodze oferty publicznej, ustalenia dnia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii K, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii K do obrotu na rynek regulowanym (rynek podstawowy) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

7)  Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Proponowana zmiana Statutu Spółki:

„7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 3.190.000,00 zł (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) i nie więcej niż 9.569.998,50 zł (dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem  złotych pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:

a) 4.431.080 (cztery miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy osiemdziesiąt) zwykłych na okaziciela serii A,

b) 1.948.919 (jeden milion dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewiętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii J,

c) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 12.759.998 (dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii K,

o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda”.

 

Proponowany dzień prawa poboru to 2 marca 2017 roku.

Pliki do pobrania

© 2021 IndygoTech Minerals