Walne zgromadzenie

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.
11.05.2018

Zarząd IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”), które odbędzie się dnia 7 czerwca 2018 roku, o godz. 11:00, w Kancelarii notarialnej Olga Smardzewska-Dejak, ul. Piękna 66A, 00-672 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie Sprawozdawania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017 oraz pisemnego sprawozdania z wyników oceny: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
 7. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
 8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
 9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
 10. Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
 11. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.  
 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pliki do pobrania

© 2021 IndygoTech Minerals