Walne zgromadzenie

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
19.12.2019

Zarząd IndygoTech Minerals Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 15 stycznia 2020 r. na godzinę 11:00 w Kancelarii Notarialnej Olgi Smardzewskiej – Dejak ul. Piękna 66A, 00-672 Warszawa.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
03.11.2019

Zarząd IndygoTech Minerals Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 2 grudnia 2019 r. na godzinę 11:00 w Kancelarii Notarialnej Olgi Smardzewskiej – Dejak ul. Piękna 66A, 00-672 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
  6. Powzięcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii L, ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii L w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
  7. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
  8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pliki do pobrania

© 2021 IndygoTech Minerals