Walne zgromadzenie

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
30.09.2020

Likwidator spółki IndygoTech Minerals spółka akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000135232, NIP: 9280007923, zwołuje na dzień 30 września 2020 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Olgi Smardzewskiej – Dejak ul. Piękna 66A, 00-672 Warszawa.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał ZWZ

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz projektami uchwał
25.03.2020

Zarząd IndygoTech Minerals Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20 kwietnia 2020 r. na godzinę 11:00 w Kancelarii Notarialnej Olgi Smardzewskiej – Dejak ul. Piękna 66A, 00-672 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Powzięcie uchwały w sprawie rozwiązania Spółki i otwarcia jej likwidacji.
  6. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Likwidatora i ustalenia sposobu reprezentacji Spółki.
  7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Pliki do pobrania

© 2021 IndygoTech Minerals