10/2017 Zakończenie subskrypcji i przydział akcji serii K (2017-03-28, 15:17)

Zarząd IndygoTech Minerals S.A. („Emitent”, „Spółka”), informuje o dojściu do skutku oferty publicznej i emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,50 zł każda („Akcje serii K”), wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 lutego 2017 roku, której treść została podana do wiadomości publicznej w raporcie bieżącym Spółki nr 6/2017 z dnia 20 lutego 2017 roku.

 

Należycie subskrybowanych i opłaconych zostało 10.149.189 Akcji serii K.

 

W trakcie subskrypcji zostało złożonych 368 zapisów w wykonaniu prawa poboru na 3.187.820 Akcji serii K, 39 zapisów dodatkowych na 446.601 Akcji Serii K. Na zaproszenie Zarządu Spółki złożono 3 zapisy na 6.514.768 Akcji serii K.

 

W związku z powyższym w dniu 28 marca 2017 roku dokonano przydziału 10.149.189 Akcji serii K.

 

Szczegółowy raport bieżący podsumowujący subskrypcję Akcji serii K, o którym mowa w § 33.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] zostanie przekazany w terminie późniejszym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

© 2021 IndygoTech Minerals