12/2018 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej, (13:17)

Zarząd IndygoTech Minerals S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) Spółka opóźniła przekazanie do publicznej wiadomości następującej informacji poufnej:


„1. Treść informacji poufnej, której ujawnienie zostało opóźnione


Zarząd IndygoTech Minerals S.A. („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 27 lipca 2017 r. nakazu zapłaty z weksla, wydanego przez Sąd Okręgowy w Lublinie z powództwa PZU S.A. o zapłatę 10.026.212,50 zł wraz z odsetkami solidarnie przez PRO CERAMICS S.A., BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A.  oraz IndygoTech Minerals S.A.

 

Pozew dotyczy wypłaty przez PZU S.A. gwarancji należytego wykonania umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy PRO CERAMICS S.A. (poprzednio: BALTIC CERAMICS S.A. ) a Polską Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie („PARP”), której realizacja zabezpieczona była hipoteką na nieruchomości PRO CERAMICS S.A. oraz wekslem in blanco, za który solidarnie poręczyły spółki: BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. S.A. oraz IndygoTech Minerals S.A. Informacja o wypowiedzeniu przez PARP umowy o dofinansowanie została przekazana do wiadomości publicznej przez  spółkę BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. w dniu 10.02.2017 r. (raport ESPI nr 1/2017). Emitent wyjaśnia, że zgodnie z informacją przekazaną przez PRO CERAMICS S.A. nie zostały spełnione wymogi formalne wypłaty gwarancji.

 

Emitent kwestionuje roszczenie PZU S.A., uznając je za bezpodstawne. Jednocześnie Emitent wskazuje, że przekazany przy nakazie zapłaty weksel został nieprawidłowo wypełniony przez PZU S.A. w zakresie oznaczenia miejsca płatności weksla. Wobec powyższego Emitent zamierza wnieść zarzuty wobec powyższego nakazu zapłaty.

 

2. Przyczyny uzasadniające opóźnienie przekazania informacji poufnej


W ocenie Spółki natychmiastowe ujawnienie danej informacji miałoby negatywny wpływ na wynik postępowania z pozwu PZU S.A. oraz mogłoby utrudnić lub nawet uniemożliwić skuteczne wniesienie zarzutów od wydanego nakazu. Opóźnienie przekazania informacji poufnej spełnia warunki określone w Rozporządzeniu MAR oraz wydanych na podstawie art. 17 ust. 11 Rozporządzenia MAR wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych dotyczących rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku z 20 października 2016 r. z uwagi na okoliczność, że niezwłoczne ujawnienie informacji mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy Spółki poprzez ww. negatywny wpływ na obronę interesów Emitenta  poprzez skuteczne wniesienie zarzutów oraz spowodować niewłaściwą ocenę tej informacji i jej potencjalnego wpływu na wartość Spółki przez opinię publiczną. 

 

Nie istnieją przy tym warunki do uznania, że opóźnienie ujawnienia danej informacji poufnej może wprowadzić w błąd opinię publiczną, z uwagi na brak znaczącej różnicy wobec wcześniejszych publicznych komunikatów Grupy Kapitałowej Emitenta w tej sprawie oraz wykazywania poręczeń w sprawozdaniach finansowych poręczycieli.

Ponadto, w ocenie Spółki jest ona dzięki wdrożonym środkom w stanie zapewnić poufność takich informacji.


3. Termin przekazania informacji poufnej


Spółka przekaże informację poufną po skutecznym podważeniu postepowania nakazowego właściwego dla dochodzenia roszczeń z weksla oraz wszczęciu przez Sąd sprawy w zwykłym postępowaniu cywilnym, co powinno nastąpić do dnia, w którym nastąpi publikacja sprawozdań Emitenta za 2017 roku. Momentem opóźnienia ujawnienia informacji poufnej było doręczenie nakazu zapłaty.

 

Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia MAR natychmiast po publikacji niniejszego raportu Spółka poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej wraz ze wskazaniem spełnienia przesłanek takiego opóźnienia.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 4 MAR – zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej

 

© 2021 IndygoTech Minerals