13/2018 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej (13:19)

Zarząd IndygoTech Minerals S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) Spółka opóźniła przekazanie do publicznej wiadomości następującej informacji poufnej:


„1. Treść informacji poufnej, której ujawnienie zostało opóźnione


Zarząd IndygoTech Minerals S.A. („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 4.01.2018 r. nakazu zapłaty z weksla, wydanego przez Sąd Okręgowy w Lublinie z powództwa PZU S.A. o zapłatę 10 mln zł wraz z odsetkami solidarnie przez Industry Technologies S.A., ELECTROCERAMICS S.A. oraz IndygoTech Minerals S.A.

 

Pozew dotyczy wypłaty przez PZU S.A. gwarancji należytego wykonania umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Industry Technologies S.A. a Polską Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie („PARP”), której realizacja zabezpieczona była hipoteką na nieruchomości Industry Technologies S.A. oraz wekslem in blanco, za który solidarnie poręczyły spółki: ELECTROCERAMICS S.A. oraz IndygoTech Minerals S.A. Zgodnie z informacją przekazaną przez Industry Technologies S.A.  umowa o dofinansowanie nie została wypowiedziana przez PARP, jak również nie została wydana decyzja administracyjna o zwrocie w trybie ustawy o finansach publicznych, a spółka wystąpiło z powództwem o ustalenie nieistnienia prawa PARP do żądania zwrotu dotacji oraz skorzystania z prawa do gwarancji. W tej sprawie nie zapadło jeszcze rozstrzygnięcie.

 

Emitent kwestionuje roszczenie PZU S.A., wynikające z realizacji gwarancji na rzecz PARP, uznając je za bezpodstawne. Wobec powyższego Emitent zamierza wnieść zarzuty wobec powyższego nakazu zapłaty.

 

2. Przyczyny uzasadniające opóźnienie przekazania informacji poufnej


W ocenie Spółki natychmiastowe ujawnienie danej informacji miałoby negatywny wpływ na wynik postępowania z pozwu PZU S.A. oraz mogłoby utrudnić lub nawet uniemożliwić skuteczne wniesienie zarzutów od wydanego nakazu. Opóźnienie przekazania informacji poufnej spełnia warunki określone w Rozporządzeniu MAR oraz wydanych na podstawie art. 17 ust. 11 Rozporządzenia MAR wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych dotyczących rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku z 20 października 2016 r. z uwagi na okoliczność, że niezwłoczne ujawnienie informacji mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy Spółki poprzez ww. negatywny wpływ na obronę interesów Emitenta  poprzez skuteczne wniesienie zarzutów oraz spowodować niewłaściwą ocenę tej informacji i jej potencjalnego wpływu na wartość Spółki przez opinię publiczną. 

 

Nie istnieją przy tym warunki do uznania, że opóźnienie ujawnienia danej informacji poufnej może wprowadzić w błąd opinię publiczną, z uwagi na brak znaczącej różnicy wobec wcześniejszych publicznych komunikatów Grupy Kapitałowej Emitenta w tej sprawie oraz wykazywania poręczeń w sprawozdaniach finansowych poręczycieli.

Ponadto, w ocenie Spółki jest ona dzięki wdrożonym środkom w stanie zapewnić poufność takich informacji.


3. Termin przekazania informacji poufnej


Spółka przekaże informację poufną po skutecznym złożeniu zarzutów przez wszystkich pozwanych, co oznacza ich opłacenie, co powinno nastąpić do dnia, w którym nastąpi publikacja sprawozdań Emitenta za 2017 roku. Momentem opóźnienia ujawnienia informacji poufnej było doręczenie nakazu zapłaty.

 

Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia MAR natychmiast po publikacji niniejszego raportu Spółka poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej wraz ze wskazaniem spełnienia przesłanek takiego opóźnienia.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 4 MAR – zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej

© 2021 IndygoTech Minerals