20/2017 Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej o złożeniu pozwu dotyczącego wierzytelności Spółki (2017-05-24, 14:57)

Zarząd IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), informuje, iż w dniu 11 stycznia 2017 roku Spółka złożyła pozew w Sądzie Okręgowym w Warszawie przeciwko Bankowi Zachodniemu WBK S.A. („BZ WBK”) o zapłatę kwoty 12.2554.546 zł wraz z należnymi odsetkami ustawowymi od dnia 2 stycznia 2015 r. do dnia zapłaty. Wraz z pozwem Spółka złożyła do Sądu Okręgowego wniosek o zwolnienie w całości z opłaty sądowej od wniesionego pozwu.

Pozew dotyczy roszczeń Emitenta związanych z nieprawidłową realizacją przez BZ WBK dyspozycji Spółki przeniesienia papierów wartościowych posiadanych przez Emitenta z konta operacyjnego na konto zabezpieczeń na czas określony.

Z uwagi na ochronę prawnie uzasadnionych interesów Emitenta, przekazanie informacji poufnej o podjęciu decyzji w sprawie złożenia pozwu oraz informacji poufnej o wniesieniu pozwu przeciwko BZ WBK oraz ujawnienie przy tej okazji zamiaru Emitenta wobec BZ WBK zostało opóźnione  począwszy od dnia 2 stycznia 2017 roku (podjęcia decyzji o zamiarze wniesienia pozwu) do momentu rozstrzygnięcia przez Sąd kwestii zwolnienia Emitenta w całości z opłaty od pozwu, co stanowiło warunek skuteczności pozwu.

W dniu 24 maja 2017 r. Emitent powziął wiadomość, iż Sąd Okręgowy w Warszawie postanowieniem z dnia 22 maja 2017 r. zwolnił Spółkę w całości od ww. opłaty oraz zarządził doręczenie pozwanemu – BZ WBK odpisu pozwu.

Upublicznienie powyższych informacji przed zaistnieniem wskazanych zdarzeń mogło wywołać wystąpienie określonych okoliczności rynkowych lub zachowań osób trzecich, które (w ocenie Emitenta) potencjalnie zagroziłyby interesom ekonomicznym i prawnym Emitenta.

Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia MAR, Emitent natychmiast po publikacji niniejszego raportu poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia przedmiotowej informacji poufnej składając pisemne wyjaśnienia na temat spełnienia warunków określonych w art. 17 ust. 4 pkt a) i c) Rozporządzenia MAR.

 

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

© 2021 IndygoTech Minerals