2/2017 Podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji od odstąpienia od wykonania uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 sierpnia 2016 dotyczącej oferty publicznej akcji z prawem poboru. (2017-01-25, 17:29)

Zarząd IndygoTech Minerals S.A. („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż w dniu 25 stycznia 2017 roku działając na podstawie § 3 ust. 2 pkt 1 Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 sierpnia 2016 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, oznaczenia dnia 9 listopada 2016 roku jako dnia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii K, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji serii K do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, objętej aktem notarialnym z dnia 9 sierpnia 2016 roku, Repertorium A nr 568/2016, sporządzonym przez Notariusza Olgę Smardzewską – Dejak podjął decyzję o odstąpieniu od wykonania tejże uchwały.

 

Powodem odstąpienia od wykonania przedmiotowej uchwały jest wypowiedzenie przez Emitenta umowy w zakresie przygotowania i przeprowadzenia oferty publicznej z prawem poboru i ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym zawartej z biurem maklerskim z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy i niemożność przeprowadzenia oferty publicznej w oparciu o ww. uchwałę w ustawowym terminie i na warunkach w niej wskazanych.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

© 2021 IndygoTech Minerals