28/2016 - Informacja poufna – Podpisanie umowy zastawu rejestrowego na mieniu spółki z grupy kapitałowej Emitenta (2016-07-15, 00:06)

Zarząd IndygoTech Minerals S.A. („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż w dniu 14 lipca 2016 roku podpisał w dniu 14 lipca 2016 roku ze spółką z grupy kapitałowej Emitenta, działająca pod firmą Baltic Ceramics S.A. z siedzibą w Lubsku umowę zastawu rejestrowego na udziałach Res Immobiles sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem zastawu rejestrowego jest 671 udziałów Res Immobiles sp. z o.o. o jednostkowej wartości nominalnej i łącznej wartości nominalnej 33.550,00 zł stanowiących 100% w kapitale zakładowym oraz 100% w głosach na zgromadzeniu wspólników spółki, należących do Baltic Ceramics S.A.

Zastaw rejestrowy został ustanowiony na rzecz Emitenta tytułem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń z umowy inwestycyjnej z dnia 14 lipca 2016 r., której przedmiotem jest dokapitalizowanie Baltic Ceramics S.A. Zabezpieczenie zostało udzielone do dnia 10.01.2017 r.

Wartość ewidencyjna aktywów, na których ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe na dzień przekazania raportu w księgach Baltic Ceramics S.A. wynosi 28.248.089,30 zł. Udziały Res Immobiles sp. z o.o. są traktowane przez Baltic Ceramics S.A. jako długoterminowa lokata kapitałowa.

Aktywa, w odniesieniu do których zawarto umowę zastawu rejestrowego uznano za znaczące z uwagi na fakt, iż wartość zastawu przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Ustanowienie zastawu rejestrowego wymaga wpisu do rejestru zastawów.

Emitent wskazuje, iż pomiędzy Emitentem oraz zastawcą i osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Spółce oraz w Baltic Ceramics S.A. zachodzą powiązania tego rodzaju, iż prezes zarządu Emitenta jest również członkiem rady nadzorczej Baltic Ceramics S.A. Z kolei IndygoTech Minerals S.A. posiada 38,25% w kapitale zakładowym Baltic Ceramics Investemtns S.A., która posiada 100% w kapitale zakładowym Baltic Ceramics S.A.
 
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

© 2021 IndygoTech Minerals