31/2017 Zawiązanie spółki zależnej (2017-09-21; 17:38)

Zarząd IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), informuje, iż w dniu 21 września 2017 roku została zawiązana spółka akcyjna będąca jednostką zależną wobec IndygoTech Minerals S.A., działająca pod firmą WisentLab spółka akcyjna („Spółka Zależna) z siedzibą w Warszawie o kapitale założycielskim wynoszącym 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych), w której Emitent objął i pokrył wkładem pieniężnym 1 000 000 (słownie: jeden milion) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, co stanowi 100% kapitału zakładowego i uprawnia do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Zależnej.

 

WisentLab S.A. powstała w celu skoncentrowania w jednym podmiocie działalności R&D realizowanej przez poszczególne spółki Grupy Kapitałowej IndygoTech Minerals S.A. Pozwoli to na efektywniejsze wykorzystania sprzętu laboratoryjnego oraz usprawnienie procesów analitycznych dla różnych badań na potrzeby Grupy.

Głównym obszarem działalności WisentLab S.A. będzie prowadzenie badań i rozwoju w obszarze nowych technologii.

 

Konsolidacja działalności R&D w ramach odrębnego podmiotu pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału Grupy Kapitałowej IndygoTech Minerals S.A., w szczególności posiadanego know – how oraz ułatwi pozyskanie kapitału do komercjalizacji przyszłych technologii powstałych w wyniku prac badawczych. O wpisaniu Spółki do rejestru przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy Zarząd Emitenta poinformuje niezwłocznie w formie odrębnego raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

© 2021 IndygoTech Minerals