32/2017 Zawiązanie spółki zależnej (2017-09-22: 16:11)

Zarząd IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), informuje, iż w dniu 22 września 2017 roku została zawiązana spółka akcyjna będąca jednostką zależną wobec IndygoTech Minerals S.A., działająca pod firmą Industry Insulators spółka akcyjna („Spółka Zależna”) z siedzibą w Warszawie o kapitale założycielskim wynoszącym 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych), w której Emitent objął i pokrył wkładem pieniężnym 1 000 000 (słownie: jeden milion) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, co stanowi 100% kapitału zakładowego i uprawnia do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Zależnej.

 

Industry Insulators S.A. docelowo przejmie od Industry Technologies S.A. realizację zadań w obszarze działalności marketingowo – sprzedażowo - dystrybucyjnej na rynku krajowym i zagranicznym w zakresie produktów wytwarzanych przez Industry Technologies S.A.

 

O wpisaniu Spółki do rejestru przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy Zarząd Emitenta poinformuje niezwłocznie w formie odrębnego raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

© 2021 IndygoTech Minerals