33/2017 Przyjęcie oświadczeń o objęciu i przydział warrantów subskrypcyjnych w ramach Programu Motywacyjnego Spółki (2017-09-22; 16:50)

Zarząd IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 22 września 2017 roku zostały przydzielone warranty subskrypcyjne serii B związane z realizacją Programu Motywacyjnego Spółki.

 

Na podstawie złożonych w dniu 22 września 2017 roku oświadczeń Osób Uprawnionych, uczestniczących w Programie Motywacyjnym przyznane zostało łącznie 3.762.000 Warrantów subskrypcyjnych serii B.

 

Warranty subskrypcyjne serii B zostały wyemitowane zostały na warunkach i w celu realizacji założeń Programu Motywacyjnego, uchwalonego na podstawie uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia programu opcji menedżerskich dla członków Zarządu Spółki oraz kluczowych współpracowników, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji serii L z wyłączeniem w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L z wyłączeniem w całości prawa poboru akcji serii L, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 23/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku.

 

Prawo do ich objęcia nieodpłatnie zostało przyznane osobom o kluczowym znaczeniu dla Spółki i spółek z jej Grupy Kapitałowej. Każdy z warrantów uprawniać będzie jego posiadacza do objęcia 1 akcji zwykłej na okaziciela serii L po cenie emisyjnej 0,50 zł za akcję.

 

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

© 2021 IndygoTech Minerals