35/2017 Informacja o planowanym terminie złożenia wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki (2017-11-17, 18:04)

Zarząd IndygoTech Minerals S.A. („Spółka”), przekazuje do wiadomości publicznej informację, że na ukończeniu są prace nad prospektem emisyjnym Spółki.

 

Prospekt emisyjny jest sporządzany w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

- 1.948.919 (jeden milion dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewiętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda

oraz

- 10.149.189 (dziesięć milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.


Zarząd Spółki informuje, że złożenie w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie jest planowane w terminie pomiędzy 11 grudnia a 15 grudnia 2017 roku.

 

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

© 2021 IndygoTech Minerals