38/2016 Rejestracja jednostkowych praw poboru akcji serii K przez KDPW (2016-11-08, 18.07)

Zarząd spółki IndygoTech Minerals spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 8 listopada 2016 r. otrzymał Uchwałę Nr 737/16 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 8 listopada 2016 r. („Uchwałą”).

Zgodnie z treścią Uchwały Zarząd KDPW postanowił zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 6.379.999 jednostkowych prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii K Emitenta, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 9 sierpnia 2016 r. , dla których dniem prawa poboru jest 9 listopada 2016 r. oraz oznaczyć je kodem PLLSTIA00042, z zastrzeżeniem, że w razie nie nastąpienia wszystkich przesłanek dematerializacji jednostkowych praw poboru KDPW dokona czynności rejestracyjnych mających na celu wyłącznie wykonanie obsługi realizacji praw pierwszeństwa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii K Emitenta, przysługujących jej akcjonariuszom.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – Informacje poufne

© 2021 IndygoTech Minerals