8/2017 Harmonogram oferty publicznej akcji serii K z zachowaniem prawa poboru oraz publikacji memorandum informacyjnego (2017-02-22, 19:12)

Zarząd IndygoTech Minerals S.A. („Emitent”, „Spółka”), przekazuje do wiadomości publicznej informację o harmonogramie oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii K z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, realizowanej na podstawie Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 lutego 2017 r., dla których dniem prawa poboru jest 2 marca 2017 roku:

 

22 lutego 2017 r.

Publikacja Memorandum Informacyjnego

28 lutego 2017 r.

Ostatni dzień sesyjny, w którym można nabyć Akcje Spółki z przysługującym Prawem Poboru do objęcia Akcji Oferowanych

2 marca 2017 r.

Dzień Prawa Poboru

3 marca 2017 r.

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru, tj. Zapisów Podstawowych oraz Zapisów Dodatkowych

14 marca 2017 r.

Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w wykonaniu prawa poboru, tj. Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych

24 – 27 marca 2017 r.

Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w wykonaniu Prawa Poboru przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta

28 marca 2017 r.

Przydział Akcji Oferowanych

 

 

Zarząd Emitenta informuje, iż jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o IndygoTech Minerals S.A. i ofercie akcji serii K jest memorandum informacyjne, które zostanie opublikowane na stronie Emitenta (www.indygotechminerals.com) oraz oferującego (www.noblesecurities.pl) w dniu 22 marca 2017 r. wraz z ewentualnymi aneksami, komunikatami aktualizującymi oraz informacjami publikowanymi w trybie przewidzianym przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

 

© 2021 IndygoTech Minerals