Raporty bieżące

Data Symbol Źródło Raport
2009.12.28 36/2009 EBI Zbycie udziałów LZMO Sp. z o.o. - korekta raportu
2009.12.28 37/2009 EBI Podpisanie umowy inwestycyjnej z TeleKontakt sp. z o.o.
2009.12.24 35/2008 EBI Zbycie udziałów LZMO Sp. z o.o.
2009.12.21 34/2009 EBI Odwołanie Prokurenta Spółki
2009.12.19 33/2009 EBI Powołanie prokurenta
2009.12.13 32/2009 EBI Zwołanie NWZ TOTMES CAPITAL S.A. na dzień 12 stycznia 2010 roku
2009.11.27 31/2009 EBI Złożenie Prospektu emisyjnego do Komisji Nadzoru Finansowego
2009.11.23 30/2009 EBI Podpisanie listu intencyjnego z TeleKontakt24 sp. z o.o.
2009.11.18 29/2009 EBI Podpisanie listu intencyjnego z TOPMARKET Sp. z o.o.
2009.11.16 28/2009 EBI Raport kwartalny TOTMES CAPITAL SA za 3 kwartał 2009 roku
2009.10.27 26/2009 EBI Zbycie udziałów TechNano Sp. z o.o.
2009.10.27 25/2009 EBI Zbycie aktywów o istotnej wartości
2009.10.27 24/2009 EBI Cesja umów najmu lokali handlowych marki bugatti - CH Klif i CH Legnicka
2009.07.10 22/2009 EBI Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną TechNano Sp. z o.o.
2009.07.08 21.2009 EBI Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną GLOBAL CONNECT Sp. z o.o.
2009.07.08 19/2009 EBI Cesja umów najmu lokali handlowych marki bugatti
2009.07.08 20/2009 EBI Cesja umów najmu lokali handlowych marki bugatti
2009.06.29 18/2009 EBI Odwołanie Prokurenta Spółki
2009.06.09 17/2009 EBI Nabycie obligacji przez spółkę zależną
2009.05.12 14/2009 EBI Treść Uchwał podjętych przez ZWZ TOTMES CAPITAL S.A. w dniu 12 maja 2009 roku
2009.05.04 13/2009 EBI Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOTMES CAPITAL S.A. zwołanego na dzień 12 maja 2009 roku
2009.04.27 12/2009 EBI Uchwały Rady Nadzorczej w związku z zakończeniem roku obrotowego 2008
2009.04.27 11/2009 EBI Raport Roczny
2009.04.16 10/2009 EBI Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 maja 2009
2009.03.29 9/2009 EBI Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej
2009.03.11 8/2009 EBI Zbycie aktywów znacznej wartości przez TOTMES CONNECT S.A. z siedzibą w Warszawie (spółkę zależną od TOTMES CAPITAL S.A.)
2009.03.06 7/2009 EBI Powołanie osoby zarządzającej
2009.02.26 5/2009 EBI Wyznaczenie dnia pierwszego notowania akcji zwykłych na okaziciela serii A, D, E i F w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
2009.02.26 6/2009 EBI Wyznaczenie dnia pierwszego notowania akcji zwykłych na okaziciela serii A, D, E i F w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
2009.02.24 4/2009 EBI Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, D, E i F
2009.02.24 3/2009 EBI Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej
2009.02.04 2/2009 EBI Przyjęcie akcji serii A, D, E oraz F do depozytu KDPW S.A.
2009.01.30 1/2009 EBI Wykaz informacji opublikowanych w 2008 roku

© 2022 IndygoTech Minerals