Raporty bieżące

Data Symbol Źródło Raport
2010.12.09 27/2010 ESPI Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy w zakresie projektów internetowych
2010.11.30 26/2010 ESPI Aktualizacja raportu bieżącego nr 23/2010
2010.11.29 25/2010 ESPI Spełnienie warunków umowy inwestycyjnej z YA Global Master SPV Ltd – emisja warrantów subskrypcyjnych serii A
2010.11.18 24/2010 ESPI Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
2010.11.09 23/2010 ESPI Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy w zakresie projektów internetowych
2010.10.13 22/2010 ESPI Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LST CAPITAL Spółka Akcyjna w dniu 12 października 2010 r.
2010.10.13 21/2010 ESPI Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LST CAPITAL S.A. oraz sporządzenie jednolitego tekstu Statutu Spółki
2010.09.15 19/2010 ESPI Zawarcie umowy inwestycyjnej z YA Global Master SPV Ltd oraz zawarcie ramowej umowy pożyczki akcji przez spółkę zależną
2010.09.15 20/2010 ESPI Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LST CAPITAL S.A., zmianach statutu oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2010.09.15 18/2010 ESPI Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej podpisania Listu Intencyjnego z jednym z funduszy inwestycyjnych
2010.09.03 17/2010 ESPI Korekta raportu półrocznego za I półrocze 2010 roku
2010.08.21 16/2010 ESPI Transakcja zbycia i nabycia nieruchomości zawarta przez podmioty zależne
2010.08.17 15/2010 ESPI Przystąpienie do spółki Irena Enterprise sp. z o.o., właściciela portalu Podbij.pl i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki
2010.07.30 14/2010 ESPI Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2010 rok
2010.07.28 13/2010 ESPI Zawarcie umowy inwestycyjnej z Irena Enterprise sp. z o.o., właścicielem portalu Podbij.pl
2010.07.21 12/2010 ESPI Podpisanie listu Intencyjnego z jednym z funduszy inwestycyjnych z siedzibą w Wielkiej Brytanii
2010.06.30 9/2010 ESPI Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez LST CAPITAL S.A. do publicznej wiadomości w 2009 roku
2010.06.30 11/2010 ESPI Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ LST CAPITAL S.A., które odbyło się 30 czerwca 2010 roku.
2010.06.30 10/2010 ESPI Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie LST CAPITAL S.A.
2010.06.27 8/2010 ESPI Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 roku
2010.06.16 7/2010 ESPI Udzielenie koncesji spółce zależnej LZMO
2010.06.07 6/2010 ESPI Zawarcie przez spółkę zależną SUNSHINE GARDEN S.A. umów z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie
2010.06.04 5/2010 ESPI Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ LST CAPITAL S.A. za 2009 rok oraz projekty uchwał
2010.05.24 31/2010 EBI Wyk luczenie akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect
2010.05.24 4/2010 ESPI Dopuszczenie i wprowadzenie akcji LST CAPITAL do obrotu na rynku podstawowym GPW
2010.05.20 30/2010 EBI Uchwała KDPW w sprawie zmiany uchwały o rejestracji akcji serii G i PDA serii
2010.05.18 3/2010 ESPI Zmiany w strukturze akcjonariatu Spółki
2010.05.14 28/2010 EBI Złożenie wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na GPW
2010.05.14 27/2010 EBI Udzielenie poręczenia wekslowego z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez LZMO
2010.05.14 26/2010 EBI Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego LST CAPITAL S.A. w drodze emisji akcji serii G
2010.05.11 25/2010 EBI Rejestracja w KDPW akcji serii G oraz praw do akcji serii G
2010.05.07 24/2010 EBI Zakończenie publicznej oferty akcji serii G LST CAPITAL S.A
2010.05.06 23/2010 EBI Udzielenie poręczeń przez LST CAPITAL oraz GLOBAL CONNECT
2010.04.30 19/2010 EBI Zawarcie istotnych umów kredytowych przez spółkę zależną LZMO sp. z o.o.
2010.04.30 22/2010 EBI Istotna umowa na dostawę linii do formowania wkładów kominowych zawarta przez spółkę zależną LZMO sp. z o.o.
2010.04.30 21/2010 EBI Istotna umowa na budowę pieca wahadłowego zawarta przez spółkę zależną LZMO sp. z o.o.
2010.04.30 20/2010 EBI Istotna umowa na budowę hali zakładu produkcyjnego zawarta przez spółkę zależną LZMO sp. z o.o.
2010.04.23 18/2010 EBI Przydział akcji serii G
2010.04.16 17/2010 EBI Nabycie udziałów w LZMO sp. z o.o. i Global Connect sp. z o. o.
2010.04.16 16/2010 EBI Nabycie udziałów w e-petrol.pl sp. z o.o.
2010.03.31 15/2010 EBI Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii G
2010.03.31 2/2010 ESPI Przydział akcji serii G
2010.03.31 14/2010 EBI Informacja dotycząca stosowania zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
2010.03.24 10/2010 EBI Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Global Connect sp. z o.o.
2010.03.24 13/2010 EBI Objęcie akcji w nowo zawiązanej spółce SUNSHINE GARDEN SA
2010.03.24 12/2010 EBI Objęcie akcji w nowo zawiązanej spółce INDUSTRY TECHNOLOGIES SA
2010.03.24 11/2010 EBI Objęcie akcji w nowo zawiązanej spółce FASHION COLLECTION SA
2010.03.20 9/2010 EBI Zatwierdzenie prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego
2010.03.10 8/2010 EBI Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2010.03.02 7/2010 EBI Nabycie aktywów o istotnej wartości przez spółkę zależną Global Connect sp. z o.o.
2010.02.26 6/2010 EBI Aneks do umowy z LZMO Sp. z o.o. dotyczący wcześniejszej wypłaty zaliczki ze środków unijnych
2010.02.25 5/2010 EBI Zmiana nazwy z TOTMES CAPITAL S.A. na LST CAPITAL S.A.
2010.01.21 4/2010 EBI Raport kwartalny TOTMES CAPITAL SA za 4 kwartał 2009 roku
2010.01.17 1/2010 ESPI Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ 12 stycznia 2010 roku
2010.01.16 3/2010 EBI Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 roku
2010.01.13 1/2010 EBI Zmiana w składzie Rady Nadzorczej
2010.01.13 2/2010 EBI Uchwały podjęte na NWZ TOTMES CAPITAL S.A. w dniu 12 stycznia 2010 roku

© 2022 IndygoTech Minerals