Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku

2013.01.08

Zarząd LST CAPITAL S.A. działając zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku. 

Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
- jednostkowy Raport Roczny za 2012 rok - termin przekazania 21.03.2013 roku,
- jednostkowy Raport Kwartalny za I kwartał 2013 r. - termin przekazania 15.05.2013 roku,
- jednostkowy Raport Półroczny - termin przekazania 30.08.2013 roku,
- jednostkowy Raport Kwartalny za III kwartał 2013 r. - termin przekazania 14.11.2013 roku.

Zarząd LST CAPITAL SA, oświadcza również, że zgodnie z § 101 ust. 2 ww. Rozporządzenia, nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości Jednostkowego Raportu Kwartalnego za II kwartał 2013 roku oraz zgodnie z § 102 ust. 1 ww. Rozporządzenia nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości Jednostkowego Raportu Kwartalnego za IV kwartał 2012 roku.

 

© 2021 IndygoTech Minerals