Korekta raportu bieżącego nr 39/2012 – Zawiadomienie o transakcjach na akcjach LST CAPITAL S.A. dokonanych przez Członka Rady Nadzorczej

2013.03.15

Zarząd LST CAPITAL S.A. („Emitent") informuje, iż w raporcie bieżącym nr 39/2012 z dnia 23 listopada 2012 roku w wyniku omyłki pisarskiej błędnie podano łączny wolumen transakcji na akcjach Emitenta dokonanych przez członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym Zarząd Emitenta koryguje przekazaną do wiadomości publicznej informację wskazując, iż łączny wolumen transakcji na akcjach dokonanych przez członka Rady Nadzorczej wynosił 67 000 akcji, a nie jak omyłkowo wskazano 37 000 akcji.

Treść raportu bieżącego przed korektą:

„Zarząd LST CAPITAL S.A. („Emitent") informuje, iż w dniu 23 listopada 2012 roku otrzymał informację przekazaną przez Członka Rady Nadzorczej w trybie art. 160 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, w której Członek Rady Nadzorczej poinformował o sprzedaży łącznie 37 000 akcji Emitenta po średniej cenie 0,57 zł za akcję w wyniku następujących transakcji:
- w dniu 15 listopada 2012 roku sprzedał 37 000 sztuk akcji po cenie 0,54 zł,
- w dniu 21 listopada 2012 roku sprzedał 30 000 sztuk akcji po cenie 0,61 zł,
Transakcje miały miejsce na rynku regulowanym w trybie sesji zwykłej.
Wartość dokonanych transakcji przekroczyła równowartość w złotych polskich 5.000 euro.”

Treść raportu bieżącego po korekcie

„Zarząd LST CAPITAL S.A. („Emitent") informuje, iż w dniu 23 listopada 2012 roku otrzymał informację przekazaną przez Członka Rady Nadzorczej w trybie art. 160 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, w której Członek Rady Nadzorczej poinformował o sprzedaży łącznie 67 000 akcji Emitenta po średniej cenie 0,57 zł za akcję w wyniku następujących transakcji:
- w dniu 15 listopada 2012 roku sprzedał 37 000 sztuk akcji po cenie 0,54 zł,
- w dniu 21 listopada 2012 roku sprzedał 30 000 sztuk akcji po cenie 0,61 zł,
Transakcje miały miejsce na rynku regulowanym w trybie sesji zwykłej.
Wartość dokonanych transakcji przekroczyła równowartość w złotych polskich 5.000 euro.”

© 2021 IndygoTech Minerals