Podpisanie listu intencyjnego przez podmiot zależny Emitenta

2013.03.21

Zarząd LST CAPITAL S.A. („Emitent") informuje o powzięciu w dniu 21 marca 2013 roku informacji, iż w dniu 21 marca 2013 roku podmiot zależny od Emitenta, spółka BALTIC CERAMICS S.A. z siedzibą w Lubsku („BALTIC CERAMICS”) otrzymała podpisany list intencyjny z wiodącą spółką serwisową z branży wydobywczej gazu i ropy naftowej („Partner”), którego celem jest nawiązanie współpracy gospodarczej w zakresie zbytu proppantów ceramicznych oferowanych przez BALTIC CERAMICS („List”).

Na podstawie Listu Strony wyraziły intencje zawarcia umowy, na podstawie której BALTIC CERAMICS będzie dostarczał Partnerowi proppanty ceramiczne, produkowane w oparciu o własną technologię i know-how, a Partner będzie je wykorzystywał w procesie w eksploracji złóż gazu łupkowego i jego wydobycia metodą szczelinowania hydraulicznego.

Partner oferuje pełen zakres usług związanych z poszukiwaniem i udostępnianiem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej oraz niezbędną infrastrukturę logistyczną.

BALTIC CERAMICS prowadzi działalność w zakresie produkcji proppantów ceramicznych, wykorzystywanych przy wydobyciu gazu łupkowego oraz ropy ze skał łupkowych metodą szczelinowania hydraulicznego i zamierza uruchomić linię produkcyjną o wydajności ok. 10.000 ton proppantów ceramicznych rocznie, a docelowo wynoszącej 105 000 ton proppantów ceramicznych rocznie.

© 2021 IndygoTech Minerals