Odmowa wprowadzenia akcji spółki zależnej do ASO na rynku NewConnect

2013.03.26

Zarząd LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie („LST CAPITAL”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 26 marca 2013 roku został poinformowany przez spółkę zależną BALTIC CERAMICS S.A. z siedzibą w Lubsku („BALTIC CERAMICS”, „Spółka”), iż złożony przez Spółkę do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Zarząd GPW”) wniosek o ponowne rozpoznanie uchwały o odmowie wprowadzenia akcji Spółki do alternatywnego systemu obrotu („ASO”) na rynku NewConnect został rozpatrzony negatywnie.

Zarząd GPW nie pogłębił uzasadnienia ponownej decyzji o odmowie wprowadzenia akcji BALTIC CERAMICS S.A. do ASO na rynku NewConnect, pomimo przedstawienia przez Spółkę obszernego i merytorycznego uzasadnienia wniosku o ponowne rozpoznanie przedmiotowej sprawy.

W związku z powyższym Emitent informuje, iż pomimo podtrzymania przez Zarządu GPW decyzji o odmowie wprowadzenia akcji BALTIC CERAMICS do ASO na rynku NewConnect, projekt rozwija się zgodnie z planem, a decyzja Zarządu GPW nie powinna mieć negatywnego wpływu na rozwój tego projektu i wycenę LST CAPITAL.

Zgodnie z realizowaną od 2010 roku strategią, podstawowym obszarem budowania kompetencji i aktywności inwestycyjnej Emitenta są innowacyjne technologie. Realizując ten cel, Emitent koncentruje się głównie na inwestycjach w projekty o wysokim poziomie zaawansowania technologicznego i dużym stopniu innowacyjności produktu, w szczególności dotyczy to BALTIC CERAMICS, LZMO, IN POINT, ARKADIA oraz INDUSTRY TECHNOLOGIES. Wsparcie Emitenta w każdym projekcie odbywa się na poziomie operacyjnym, a finansowanie ma charakter przejściowy. Docelowym modelem jest pozyskanie dla każdego z projektów kapitału od inwestorów branżowych i/lub finansowych oraz środków pomocowych i publicznych (dotacje unijne i kredyty technologiczne), dedykowanych innowacyjnym przedsięwzięciom.

 

Projekt BALTIC CERAMICS jest wiodącym projektem inwestycyjnym Emitenta. Spółka znajduje się obecnie w fazie przygotowania do uruchomienia podstawowej linii produkcyjnej o mocach 10.000 ton proppantów ceramicznych rocznie, a Zarząd konsekwentnie i zgodnie z przyjętym harmonogramem realizuje przyjęte założenia. Zakładany poziom produkcji 10.000 ton proppantów ceramicznych rocznie zapewni Spółce przychody ze sprzedaży netto w wysokości ponad 18 mln złotych.

Spółka prowadzi zaawansowane prace związane z formalnoprawnym zabezpieczeniem inwestycji, uzyskaniem niezbędnej dokumentacji inwestycyjnej, pozyskiwaniem partnerów handlowych i zabezpieczeniem finansowania projektu. W marcu bieżącego roku Spółka poinformowała o podpisaniu listu intencyjnego z potencjalnym odbiorcą proppantów ceramicznych oraz umowy na dostarczenie finansowania w wysokości do 8 mln USD z firmą inwestycyjną z Nowego Jorku, co znacząco przekracza potrzeby inwestycyjne budowy linii podstawowej (raporty bieżące Spółki nr 5/2013 z dnia 12 marca 2013 roku i nr 6/2013 z dnia 21 marca 2013 roku). Aktualnie Spółka jest w trakcie negocjowania kolejnych umów.

Spółka skomercjalizowała wysokie kompetencje, niezbędne dla tego projektu, posiada niezaprzeczalny i realny atut rynkowy w postaci zasobów surowcowych niezbędnych do produkcji proppantów ceramicznych, posiada perspektywy rozwojowe związane z dynamicznym rozwojem rynku gazu łupkowego oraz zapewnia sobie zdywersyfikowane źródła finansowania projektu (inwestorzy zagraniczni, program BLUE GAS, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka i pozostałe).

Emitent, zgodnie z przyjętą polityką inwestycyjną, zamierzał traktować wprowadzanie akcji BALTIC CERAMICS do ASO na rynku NewConnect jako narzędzie pozwalające na uzyskanie rynkowej wyceny tego aktywa, utrzymując jednak kontrolę nad tym projektem poprzez posiadanie akcji uprzywilejowanych co do głosu, aż do czasu sprzedaży pakietu kontrolnego inwestorowi branżowemu.

Emitent i Spółka nie traktowali rynku NewConnect jako źródła pozyskania kapitału, dlatego odmowna decyzja Zarządu GPW nie ma wpływu na realizację tego projektu.

 

© 2021 IndygoTech Minerals