Zawiadomienie o kupnie akcji Spółki przez podmiot zależny od członka Rady Nadzorczej

2013.04.15

Zgodnie z treścią art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych, Zarząd LST CAPITAL S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 15 kwietnia 2013 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej o kupnie 108.251 akcji Spółki, po cenie 0,49 zł za akcję przez podmiot zależny od członka Rady Nadzorczej. Transakcja została zawarta w dniu 11 kwietnia 2013 roku podczas sesji zwykłej na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wartość transakcji przekroczyła kwotę 5 000 Euro.

© 2021 IndygoTech Minerals