Przyznanie dotacji spółce zależnej w ramach programu „Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy”

2013.04.18

Zarząd LST CAPITAL S.A. („Emitent") informuje, że w dniu 18 kwietnia 2013 roku powziął informację o przyznaniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dofinansowania w ramach programu „Blue Gas - Polski Gaz Łupkowy” projektowi badawczemu, pod akronimem „BALTICPROPP”, spółce zależnej od Emitenta, BALTIC CERAMICS S.A. z siedzibą w Lubsku („BALTIC CERAMICS”, „Spółka”).

Celem opracowanego projektu badawczego jest dalszy rozwój technologii produkcji lekkich proppantów ceramicznych w kierunku ultralekkich proppantów ceramicznych oraz ich wdrożenie do technologii BALTIC CERAMICS.

Projekt będzie realizowany w ramach konsorcjum, zawiązanego przez BALTIC CERAMICS w listopadzie 2012 roku, z udziałem naukowców z Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo -Hutniczej („Konsorcjum”), posiadających duże doświadczenie w zakresie inżynierii materiałowej i zastosowania proppantów ceramicznych w szczelinowaniu hydraulicznym, to jest w procesie wydobycia gazu łupkowego.

Zaplanowane i objęte projektem badania nad dalszym rozwojem technologii produkcji lekkich i ultralekkich proppantów ceramicznych mają doprowadzić do wdrożenia wyników tych badań poprzez produkcję lekkich i ultralekkich proppantów ceramicznych, w oparciu o linię technologiczną BALTIC CERAMICS.

Realizacja projektu pozwoli na optymalizację i dalszy rozwój technologii produkcji lekkich i ultralekkich proppantów ceramicznych, ale także na pełne wykorzystanie w tym celu zasobów glin posiadanych przez BALTIC CERAMICS, co przyczyni się do uniezależnienia się od zagranicznych dostawców. Proponowane w ramach projektu rozwiązania zakładają produkcję polskich proppantów ceramicznych z wykorzystaniem polskich zasobów geologicznych i dostosowanych do polskich warunków geologicznych, co ma duże znaczenie dla efektywności wydobycia ropy i gazu łupkowego w Polsce.

Dofinansowanie projektu wyniesie 5,9 mln zł.

Program „Blue Gas - Polski Gaz Łupkowy", zorganizowany przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, jest częścią wspólnego przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Głównym celem programu jest wsparcie dużych, zintegrowanych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych obejmujących opracowanie rozwiązań, które doprowadzą do rozpowszechnienia innowacyjnych technologii związanych z wydobyciem gazu łupkowego w Polsce.

Cel programu Blue Gas wpisuje się w strategię inwestycyjną BALTIC CERAMICS związaną z budową zakładu produkującego proppanty ceramiczne na rynek krajowy i zagraniczny.

Zarząd Emitenta informuję, że powyższa dotacja jest kolejną przyznaną BALTIC CERAMICS, po dotacjach dotyczących uzyskania ochrony patentowej rozwiązań technologicznych stosowanych przez Spółkę. Dotacja ta jest istotna z punktu widzenia założonej przez BALTIC CERAMICS strategii inwestycyjnej, gdyż potwierdza wysoką jakość i innowacyjność posiadanej technologii, przygotowanie merytoryczne i wysokie kompetencje osób zaangażowanych w projekt, podkreśla również istotność projektu dla rozwoju polskiego przemysłu łupkowego, przez co zwiększa prawdopodobieństwo jego realizacji.

© 2021 IndygoTech Minerals