Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu LST CAPITAL S.A.

2013.06.03

Zarząd LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent") na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), informuje, że w dniu 03 czerwca 2013 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od KENEDIX INVESTMENTS LIMITED z siedzibą na Cyprze oraz ENTERPRISE FORTY ONE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o nabyciu 2 490 621 akcji Emitenta, dających 5,62% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Zgodnie z ww. zawiadomieniem KENEDIX INVESTMENTS LIMITED z siedzibą na Cyprze bezpośrednio, a ENTERPRISE FORTY ONE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pośrednio nabyły w dniu 28 maja 2013 roku 2 490 621 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, które stanowią 5,62% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Przed ww. transakcją podmioty zawiadamiające nie posiadały akcji Emitenta.

Po ww. transakcji KENEDIX INVESTMENTS LIMITED z siedzibą na Cyprze bezpośrednio, a ENTERPRISE FORTY ONE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pośrednio posiadają 2 490 621 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, które stanowią 5,62% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

 

© 2021 IndygoTech Minerals