Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania akcji poniżej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu

2013.06.05

Zarząd LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent") na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), informuje, iż w dniu 05 czerwca 2013 roku otrzymał zawiadomienie z dnia 05 czerwca 2013 roku od KENEDIX INVESTMENTS LIMITED z siedzibą na Cyprze oraz ENTERPRISE FORTY ONE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, złożone w trybie art. 69 Ustawy o ofercie o zbyciu 2 490 621 akcji Emitenta, stanowiących 5,62% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Zgodnie z ww. zawiadomieniem ENTERPRISE FORTY ONE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie bezpośrednio, a KENEDIX INVESTMENTS LIMITED z siedzibą na Cyprze pośrednio zbyły w dniu 04 czerwca 2013 roku 2 490 621 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, stanowiących 5,62% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Przed ww. transakcją ENTERPRISE FORTY ONE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie bezpośrednio, a KENEDIX INVESTMENTS LIMITED z siedzibą na Cyprze pośrednio posiadały 2 490 621 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, stanowiących 5,62% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Po ww. transakcji podmioty zawiadamiające nie posiadają bezpośrednio ani pośrednio akcji Emitenta.

 

© 2021 IndygoTech Minerals