Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu LST CAPITAL S.A.

2013.06.06

Zarząd LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent"), na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), informuje, że w dniu 05 czerwca 2013 roku otrzymał od akcjonariusza Pana Piotra Chmielewskiego i podmiotów kontrolowanych, ROWING CAPITAL LIMITED, PCH CAPITAL S.A. oraz INNOVATORS S.A. zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie, zgodnie z którym Piotr Chmielewski wraz z podmiotami kontrolowanymi w wyniku nabycia w dniu 04 czerwca 2013 roku przez INNOVATORS S.A. 2 490 621 akcji Emitenta, stali się posiadaczami akcji dających 5,62% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Przed ww. transakcją INNOVATORS S.A. nie posiadała akcji Emitenta.

Przed ww. transakcją Pan Piotr Chmielewski posiadał 1 532 889 akcji Emitenta, które stanowiły 3,46% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Po ww. transakcji podmioty zawiadamiające działając w porozumieniu posiadają łącznie 4 023 510 akcji Emitenta, które stanowią 9,08% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu, w tym:
- INNOVATORS S.A. z siedzibą w Warszawie posiada 2 490 621 akcji Emitenta, które stanowią 5,62% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta;
- Pan Piotr Chmielewski posiada 1 532 889 akcji Emitenta, które stanowią 3,46% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Zgodnie z ww. zawiadomieniem pomiędzy podmiotami zawiadamiającymi istnieją następujące powiązania:
- Pan Piotr Chmielewski kontroluje ROWING CAPITAL LIMITED,
- ROWING CAPITAL LIMITED posiada 100% akcji PCH CAPITAL S.A.,
- PCH CAPITAL S.A. posiada 100% akcji INNOVATORS S.A.

 

© 2021 IndygoTech Minerals