Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

2013.06.13

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19 lutego 2009 r., Zarząd LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 12 czerwca 2013 roku otrzymał rezygnację Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Marka Dybalskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz ze składu Rady Nadzorczej. Rezygnacja jest skuteczna z dniem 12 czerwca 2013 roku.

Jako powód rezygnacji Pan Marek Dybalski wskazał objęcie nowych obowiązków służbowych, wykluczających członkowstwo w Radzie Nadzorczej LST CAPITAL S.A.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż skład Rady Nadzorczej zostanie niezwłocznie uzupełniony przez pozostałych członków Rady Nadzorczej zgodnie z art. 14 ust. 4 Statutu Spółki w drodze kooptacji.

 

© 2021 IndygoTech Minerals