Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

2013.06.13

Działając na podstawie § 5 ust 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd LST CAPITAL S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 13 czerwca 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie Artykułu 18 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki wybrała firmę Misters Audytor Adviser sp. z o.o. jako podmiot uprawniony do badań sprawozdań finansowych do przeprowadzenia przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego oraz badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok.

Wybrany podmiot, Misters Audytor Adviser sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-520 Warszawa, ul. Wiśniowa 40 lokal 5) jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3704.

Spółka korzystała z usług podmiotu z grupy Misters Audytor w zakresie przeprowadzenia odpowiednio przeglądu półrocznego i badania rocznego sprawozdania finansowego za 2011 oraz 2012 rok.

© 2021 IndygoTech Minerals