Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ LST CAPITAL S.A. w dniu 28 czerwca 2013 roku.

2013.06.28

Zarząd spółki LST CAPITAL Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że Akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2013 roku dysponowali 16 125 903 głosami. Oznacza to, że kapitał zakładowy Spółki wynoszący 44.310.803 akcji, z których każda daje prawo do jednego głosu, był reprezentowany na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w 36,39%.

Co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu posiadali:

1. Dariusz Janus posiada 7 777 789 akcji Spółki, z których przysługiwało 7 777 789 głosów, co stanowiło 48,23% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 17,55% ogólnej liczbie głosów w Spółce.

2. Małgorzata Sławińska posiada 1.750.000 akcji, z których przysługiwało 1.750.000 głosów, co stanowiło 10,85% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 3,95% ogólnej liczbie głosów w Spółce.

3. PRIVATE INVESTORS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie posiada 1 347 126 akcje, z których przysługiwało 1 347 126 głosów, co stanowiło 8,35% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 3,04% ogólnej liczbie głosów w Spółce.

4. Bogdan Małachwiej posiada 2 100 000 akcje, z których przysługiwało 2 100 000 głosów, co stanowiło 13,02% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 4,74 % ogólnej liczbie głosów w Spółce.

5. INNOVATORS S.A. z siedzibą w Warszawie posiada 2 490 621 akcji, z których przysługiwało 2 490 621 głosów, co stanowiło 15,44% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 5,62% ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 

© 2021 IndygoTech Minerals