Podpisanie umowy o dofinansowanie przez BALTIC CERAMICS S.A.

2013.11.07

Zarząd LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent") informuje, iż w dniu 07 listopada 2013 roku spółka zależna od Emitenta, BATLIC CERAMICS spółka akcyjna („BALTIC CERAMICS”, „Spółka”) z siedzibą w Lubsku poinformowała o podpisaniu w dniu 04 listopada 2013 roku umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości („PARP”, „Instytucja Wdrażająca”) o dofinansowanie w ramach Działania 5.4. Zarządzanie własnością intelektualną, ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Przedmiotem Umowy jest udzielenie Spółce dofinansowania na realizację projektu pn. „Zgłoszenie patentowe wynalazku „Innowacyjny sposób wytwarzania lekkich proppantów ceramicznych w trybie regionalnym oraz międzynarodowym PCT”. Głównym celem projektu jest przygotowanie dokumentacji, rozpoczęcie procedury patentowej oraz dokonanie zgłoszenia patentowego wynalazku „Innowacyjny sposób wytwarzania lekkich proppantów ceramicznych” w trybie krajowym (Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej) oraz międzynarodowym PCT w trybie regionalnym (europejskim) oraz międzynarodowym (w USA). Działania te są niezbędne w celu uzyskania ochrony patentowej wynalazku.

Przedmiotem zgłoszenia będzie innowacyjny sposób wytwarzania lekkich proppantów ceramicznych, oferowanych przez BALTIC CERAMICS, które są niezbędne w procesie wydobycia gazu łupkowego. Uzyskanie przez Spółkę ochrony patentowej to wymóg konieczny dla bezpośredniego i swobodnego prowadzenia działalności i sprzedaży produktów na rynek europejski oraz amerykański oraz budowania pozycji konkurencyjnej Spółki na tych rynkach.

Przyznana Spółce kwota wsparcia w wysokości 43 623,03 zł pozwoli na częściowe pokrycie wydatków na przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej oraz prowadzenie postępowań przed właściwymi organami ochrony własności przemysłowej, związanych z uzyskaniem ochrony ww. wynalazku. Okres kwalifikowalności wydatków dla Projektu rozpoczyna się w dniu 01 listopada 2013 roku i kończy się w dniu 30 kwietnia 2015 roku. Jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy Spółka wystawiła do dyspozycji PARP weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową do wysokości przyznanego dofinansowania wraz z odsetkami. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. Warunki wynikające z Umowy, w tym tryb i warunki dokonywania płatności, warunki rozwiązania umowy i inne, nie odbiegają od standardowej umowy związanej z dofinansowaniem projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

W opinii Zarządu BALTIC CERAMICS podpisanie Umowy o dofinansowanie Projektu przyczyni się do wdrożenia przez Spółkę najnowocześniejszego rozwiązania w zakresie produkcji proppantów ceramicznych.

Ww. umowa o dofinansowanie jest kolejną umową podpisaną przez BALTIC CERAMICS na zgłoszenie patentowe Spółki (pierwsze zgłoszenie dotyczyło wynalazku „Lekkie proppanty ceramiczne i sposób wytwarzania proppantów ceramicznych”, drugie - wynalazku pn.: „Proppanty ceramiczne o średniej wytrzymałości i sposób ich wytwarzania”). Łączna kwota dofinansowania przyznana Spółce w ramach Działania 5.4 POiG wynosi ponad 200 000,00 zł.

Zarząd Emitenta uznał, iż informacja podana w niniejszym raporcie stanowi informację poufną w rozumieniu art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, gdyż może wpłynąć na cenę akcji Emitenta.

 

***

BALTIC CERAMICS realizuje pierwszy w Europie projekt fabryki proppantów ceramicznych. Proppanty ceramiczne są wysoko przetworzonymi produktami, otrzymanymi z surowców mineralnych, używanymi w szczelinowaniu hydraulicznym podczas wydobycia gazu i ropy ze złóż niekonwencjonalnych i konwencjonalnych. Po raz pierwszy zostały użyte w USA w latach 90-ych, jednak ich dynamiczny wzrost rynku obserwujemy od początku XXI wieku (CAGR +23%).

Rynek proppantów szacowany jest na 2,3 mln ton rocznie o wartości 3,7 mld USD. Liderem rynku jest notowany w Nowym Jorku koncern CARBO CERAMICS Inc. (NYSE:CRR), który posiada moce produkcyjne proppantów na poziomie prawie 800 tys. ton rocznie (1/3 światowego rynku).

Ze względu na wysoką jednostkową cenę proppanty ceramiczne są transportowane między kontynentami, z miejsca produkcji do miejsca ich użycia. Zgodnie z raportem grupy badawczej Freedonia Group rynek proppantów będzie rósł w latach 2015-2020 w średniorocznym tempie +40%.

BALTIC CERAMICS uzyskał dwie dotacje z PARP oraz NCBiR na łączną kwotę 26 mln zł. Docelowe moce produkcyjne BALTIC CERAMICS wyniosą 135 tys. ton rocznie, co będzie odpowiadało 5% światowego rynku proppantów ceramicznych.

Po przejęciu projektu BALTIC CERAMICS przez IN POINT S.A. dotychczasowi większościowi akcjonariusze BALTIC CERAMICS, LST CAPITAL S.A. oraz LZMO S.A. długoterminowo zachowają kontrolę nad projektem.

 

© 2021 IndygoTech Minerals