Przyznanie dotacji w wysokości 20 mln zł spółce zależnej

2013.07.31

Zarząd LST CAPITAL S.A. („Emitent") informuje, iż w dniu 31 lipca 2013 roku powziął informację, iż w wyniku oceny merytorycznej przeprowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości („PARP”) projekt spółki zależnej od Emitenta, BALTIC CERAMICS S.A. z siedzibą w Lubsku („BALTIC CERAMICS”, „Spółka”) pn. „Wdrożenie wynalazku w zakresie wytwarzania lekkich proppantów ceramicznych” w ramach Pilotażu „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku”, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, uzyskał pozytywną ocenę i został zatwierdzony do dofinansowania.

Celem opracowanego projektu jest dalszy rozwój technologii produkcji lekkich proppantów ceramicznych w kierunku ultralekkich proppantów ceramicznych oraz ich wdrożenie do technologii BALTIC CERAMICS.

Kwota wsparcia została ustalona w wysokości 20 mln zł.

Dofinansowanie projektu przez PARP oznacza, iż projekt wraz z przyznaną przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Blue Gas - Polski Gaz Łupkowy” dotacją w wysokości 5,9 mln zł (raport bieżący nr 07/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 roku) ma zagwarantowane finansowanie w łącznej wysokości prawie 26 mln zł.

Łączna kwota wsparcia z ww. środków gwarantuje w dużym stopniu sfinansowanie części technologicznej procesu inwestycyjnego Spółki, w tym zakup maszyn i urządzeń, oraz ułatwi pozyskanie finansowania od inwestorów zewnętrznych na kolejne etapy procesu inwestycyjnego związane ze zwiększeniem mocy produkcyjnych zakładu. 

W chwili obecnej inwestycja jest w fazie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Przeprowadzane są także testy maszyn i urządzeń z wykorzystaniem surowców Spółki. Pozytywne testy wskazują na wysoką jakość surowców oraz proppantów, możliwą do osiągnięcia na linii technologicznej BALTIC CERAMICS. Spółka w tym zakresie współpracuje z wybranymi dostawcami technologii oraz producentami maszyn i urządzeń do produkcji proppantów ceramicznych, gwarantujących ich wysoką jakość.

W pierwszym etapie, po uruchomieniu linii produkcyjnej Spółka będzie w stanie osiągnąć produkcję na poziomie ok. 30 tys. ton produktu rocznie. Taki poziom produkcji, przy obecnych cenach rynkowych proppantów ceramicznych, umożliwi wygenerowanie przychodów w wysokości ponad 57 mln zł oraz zysku netto ponad 10 mln zł. Zarząd Spółki jest przekonany o możliwości szybkiego zwiększenia mocy produkcyjnych, ze względu na rosnący popyt na proppanty ceramiczne ze strony branży wydobywającej gaz i ropę naftową zarówno ze złóż konwencjonalnych, jak i niekonwencjonalnych.

© 2021 IndygoTech Minerals