Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu LST CAPITAL S.A.

2013.08.06

Zarząd LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent"), na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), informuje, że w dniu 05 sierpnia 2013 roku otrzymał od Piotra Chmielewskiego, ROWING CAPITAL LIMITED, PCH CAPITAL (CYPRUS) LIMITED, PCH CAPITAL S.A. oraz INNOVATORS S.A. zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie, w którym podmioty informują o transakcjach zakupu akcji LST CAPITAL S.A. powodujących przekroczenie progu 10% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Zgodnie z zawiadomieniem w dniu 05 sierpnia 2013 roku spółka INNOVATOR S.A. nabyła na runku regulowanym 106.680 akcji Emitenta.

Podmioty zawiadamiające działają w porozumieniu, gdyż:
- Piotr Chmielewski kontroluje ROWING CAPITAL Ltd.,
- ROWING CAPITAL Ltd. posiada 100% akcji PCH CAPITAL S.A.,
- PCH CAPITAL S.A. kontroluje PCH CAPITAL (CYPRUS) Ltd.,
- PCH CAPITAL S.A. jest podmiotem dominującym wobec INNOVATORS S.A.

Przed ww. transakcją podmioty zawiadamiające posiadały łącznie 4 352 982 akcje zwykłe na okaziciela Emitenta, które stanowiły 9,82% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, w tym bezpośrednio:
- Pan Piotr Chmielewski posiadał 1 532 889 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, które stanowiły 3,46% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.
- INNOVATORS S.A. posiadała 2 820 093 akcje zwykłe na okaziciela Emitenta, które stanowiły 6,36% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Po ww. transakcji podmioty zawiadamiające posiadają łącznie 4 459 662 akcje zwykłe na okaziciela Emitenta, które stanowią 10,06% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta., w tym bezpośrednio:
- Pan Piotr Chmielewski posiada 1 532 889 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, które stanowią 3,46% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.
- INNOVATORS S.A. posiada 2 926 773 akcje zwykłe na okaziciela Emitenta, które stanowią 6,61% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

© 2021 IndygoTech Minerals