Podpisanie znaczącej umowy o dofinansowanie przez spółkę zależną

2013.08.29

Zarząd LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent"), na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) informuje, iż w dniu 28 sierpnia 2013 roku została podpisana przez spółkę zależną od Emitenta, BATLIC CERAMICS spółka akcyjna („BALTIC CERAMICS”, „Spółka”) z siedzibą w Lubsku umowa z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy.

Projekt BALTIC CERAMICS zatytułowany „Optymalizacja technologii celem produkcji lekkich proppantów ceramicznych o najwyższej wytrzymałości na zgniatanie i o najniższym ciężarze właściwym przy maksymalnym wykorzystaniu polskich surowców mineralnych i popiołów lotnych” jest związany w pracami badawczymi i rozwojem nowoczesnej technologii do komercyjnej produkcji proppantów ceramicznych przez BALTIC CERAMICS.

Projekt będzie realizowany w ramach konsorcjum, zawiązanego przez BALTIC CERAMICS w listopadzie 2012 roku, z udziałem naukowców z Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie.

Umowa określa zasady, tryb i warunki przekazywania i wykorzystywania dofinansowania w formie zaliczek oraz refundacji części wydatków kwalifikowanych jakie poniesione będą przez Spółkę na realizacje ww. projektu. Zgodnie z umową całkowity koszt projektu wyniesie 6 979 690,54 zł, z czego Spółka wyda ze środków własnych kwotę 1 061 876,22 zł. Pozostała kwota to dofinansowanie w wysokości 5 917 814,32 zł, stanowiąca 84,79% kwoty całkowitych wydatków. Projekt będzie realizowany w okresie od 01 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2016 roku.

Postanowienia umowy z NCBiR są zgodne ze standardem obowiązującym dla tego rodzaju umów.

O przyznaniu dofinansowania BALTIC CERAMICS Emitent informował w raporcie bieżącym nr 07/2013 z dnia 14 kwietnia 2013 roku.

Niniejsza umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż jej wielkość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

 

© 2021 IndygoTech Minerals