Nabycie akcji LST CAPITAL S.A. przez osobę zarządzającą

2013.09.10

Zarząd LST CAPITAL S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 10 września 2013 roku otrzymał informację przekazaną w trybie art. 160 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi przez Pana Dariusza Janusa, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu o transakcji zakupu 694 000 akcji Emitenta, po cenie 0,72 zł za akcję w transakcji pakietowej.

Transakcja pakietowa zawarta została w dniu 10 września 2013 roku w trakcie sesji na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Przed dokonaniem ww. transakcji Pan Dariusz Janus posiadał 7 777 789 akcji Emitenta, co stanowiło 17,55% w kapitale zakładowym i uprawniło do 17,55% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Po dokonaniu ww. transakcji Pan Dariusz Janus posiada 8 471 789 akcji Emitenta, co stanowił 19,12% w kapitale zakładowym i uprawnia do 19,12% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Wartość dokonanej transakcji przekroczyła równowartość w złotych polskich 5.000 euro.

© 2021 IndygoTech Minerals