Podpisanie aneksu do umowy o dostarczenie finansowania przez spółkę zależną

2013.09.12

Zarząd LST CAPITAL spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 03/2013 z dnia 12 marca 2013 roku, informuje, że w dniu 12 września 2013 roku powziął informację o podpisaniu przez spółkę zależną od Emitenta – BALTIC CERAMICS S.A. z siedzibą w Lubsku („BALTIC CERAMICS”, „Spółka”), aneksu do umowy zawartej z Northeast Securities Inc. („NESEC”) z siedzibą w Nowym Jorku (NYC), USA, określającej zasady współpracy w zakresie pozyskania finansowania dla BALTIC CERAMICS („Aneks”) w łącznej kwocie do 8.000.000 USD na częściowe sfinansowanie projektu inwestycyjnego budowy zakładu produkującego proppanty ceramiczne („Projekt”).

Mając na względzie maksymalizację wyceny akcji BALTIC CERAMICS oraz istotne z tego punktu widzenia informacje o przyznaniu BALTIC CERAMICS dofinansowania Projektu przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w łącznej wysokości prawie 26 mln zł, Strony postanowiły o wydłużeniu okresu obowiązywania umowy do dnia 05 czerwca 2014 roku.

Zgodnie z zawartą umową NESEC realizuje działania związane z pozyskaniem środków finansowych od inwestorów dla BALTIC CERAMICS. Z punktu widzenia tego procesu istotne było pozyskanie ww. dotacji.

Aktualnie prowadzone są zaawansowane rozmowy z kluczowym inwestorem zagranicznym, który jest zainteresowany znaczącą inwestycją w Projekt.

© 2021 IndygoTech Minerals