Złożenie wniosku patentowego przez spółkę zależną, BALTIC CERAMICS S.A.

2013.09.27

Zarząd LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent"), informuje, iż w dniu 27 września 2013 roku powziął informację o złożeniu przez spółkę zależną, BALTIC CERAMICS S.A. z siedzibą w Lubsku („BALTIC CERAMICS”, „Spółka”) w dniu 26 września 2013 roku do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej europejskiego zgłoszenia patentowego o uzyskanie ochrony patentowej wynalazku pn.: „Proppanty ceramiczne o średniej wytrzymałości i sposób ich wytwarzania.”

Przedmiotem ochrony wynikającej ze zgłoszenia patentowego BALTIC CERAMICS są proppanty ceramiczne, które cechują się średnią wytrzymałością i przeznaczone są do wykorzystywania podczas procesu szczelinowania skał o niskiej przepuszczalności w celu efektywnego wydobycia węglowodorów – ropy naftowej, kondensatu oraz gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych.

Sposób wytwarzania proppantów ceramicznych według technologii opisanej w zgłoszeniu patentowym opiera się głównie na surowcach własnych BALTIC CERAMICS. W porównaniu z pierwszym wynalazkiem Spółki pn.: „Lekkie proppanty ceramiczne i sposób wytwarzania lekkich proppantów ceramicznych” nowe zgłoszenie dotyczy proppantów wytwarzanych z mieszaniny glin i boksytu oraz dodatków uszlachetniających, których parametry właściwe umożliwią zwiększenie efektywności wydobycia ropy i gazu.

W opinii Zarządu BALTIC CERAMICS złożenie kolejnego wniosku patentowego jest jednym z kluczowych elementów realizacji strategii w zakresie wytwarzania oraz doskonalenia proppantów ceramicznych, z racji zabezpieczenia prawa majątkowych Spółki i inwestorów, dla których ochrona patentowa jest bardzo istotnym aspektem każdego działania technologicznego.

Następnym krokiem dotyczącym niniejszego wynalazku będzie dokonanie międzynarodowego zgłoszenia w trybie PCT, a następnie zgłoszenia w USA. Takie działania zmierzają w kierunku zabezpieczenia długoterminowego interesów BALTIC CERAMICS w kluczowych krajach UE, jak również USA.

Ww. zgłoszenie patentowe zostało przygotowane w ramach realizacji przez BALTIC CERAMICS projektu współfinansowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie w ramach  działania 5.4.1 „Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej”, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Emitent posiada 54,75% akcji w kapitale zakładowym BALTIC CERAMICS.

 

Zarząd Emitenta uznał, iż informacja podana w niniejszym raporcie  stanowi informację poufną w rozumieniu art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

© 2021 IndygoTech Minerals