Uzyskanie pozwolenia na budowę fabryki proppantów ceramicznych przez spółkę zależną - BALTIC CERAMICS S.A.

2013.10.03

Zarząd LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent"), informuje, iż w dniu 03 października 2013 roku powziął informację o otrzymaniu przez spółkę zależną od Emitenta, BALTIC CERAMICS S.A. z siedzibą w Lubsku („BALTIC CERAMICS”, „Spółka”) decyzji Starosty Żarskiego z dnia 02 października 2013 roku, udzielającej pozwolenia na budowę zakładu produkcyjnego proppantów ceramicznych, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, który będzie zlokalizowany w Lubsku.

Decyzja ta stanie się prawomocna po upływie 14 dni od dnia jej doręczenia. Osiągnięty zatem został jeden z najważniejszych etapów tej inwestycji.

Kolejnym krokiem będzie przygotowanie dokumentacji przetargowej na wybór wykonawców inwestycji oraz dostawców maszyn i urządzeń, wybór wykonawców i dostawców i rozpoczęcie procesu budowy. Zgodnie z planami Spółki budowa zakładu ma zostać ukończona w 2015 roku.

Jednocześnie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2013 z dnia 18 września 2013 roku, w którym poinformowano o podpisaniu przez BALTIC CERAMICS umowy na dofinansowanie projektu Spółki pn. „Wdrożenie wynalazku w zakresie wytwarzania lekkich proppantów ceramicznych”, Emitent informuje, iż z uwagi na to, iż umowny termin dostarczenia PARP ostatecznego pozwolenia na budowę nie zostanie dochowany, Spółka wystąpiła do PARP z wnioskiem podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie w zakresie przesunięcia tego terminu.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez Spółkę z PARP stosowna decyzja o przesunięciu terminu powinna zostać podjęta do 04 października 2013 roku.

Zarząd Emitenta uznał, iż informacja podana w niniejszym raporcie stanowi informację poufną w rozumieniu art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

 

***

BALTIC CERAMICS realizuje pierwszy w Europie projekt fabryki proppantów ceramicznych. Proppanty ceramiczne są wysoko przetworzonymi produktami, otrzymanymi z surowców mineralnych, używanymi w szczelinowaniu hydraulicznym podczas wydobycia gazu i ropy ze złóż niekonwencjonalnych i konwencjonalnych. Po raz pierwszy zostały użyte w USA w latach 90-ych, jednak ich dynamiczny wzrost rynku obserwujemy od początku XXI wieku (CAGR +23%).

Rynek proppantów szacowany jest na 2,3 mln ton rocznie o wartości 3,7 mld USD. Liderem rynku jest notowany w Nowym Jorku koncern CARBO CERAMICS Inc. (NYSE:CRR), który posiada moce produkcyjne proppantów na poziomie prawie 800 tys. ton rocznie (1/3 światowego rynku).

Ze względu na wysoką jednostkową cenę proppanty ceramiczne są transportowane między kontynentami, z miejsca produkcji do miejsca ich użycia. Zgodnie z raportem grupy badawczej Freedonia Group rynek proppantów będzie rósł w latach 2015-2020 w średniorocznym tempie +40%.

BALTIC CERAMICS uzyskał dwie dotacje z PARP oraz NCBiR na łączną kwotę 26 mln zł. Docelowe moce produkcyjne BALTIC CERAMICS wyniosą 135 tys. ton rocznie, co będzie odpowiadało 5% światowego rynku proppantów ceramicznych.

Po przejęciu projektu BALTIC CERAMICS przez IN POINT S.A. dotychczasowi główni akcjonariusze BALTIC CERAMICS, LST CAPITAL S.A. oraz LZMO S.A. długoterminowo zachowają kontrolę nad projektem.

© 2021 IndygoTech Minerals