Podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie przez spółkę zależną, BALTIC CERAMICS S.A.

2013.10.04

Zarząd LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent"), w nawiązaniu do raportu nr 23/2013 z dnia 18 września 2013 roku oraz nr 29/2013 z dnia 03 października 2013 roku, informuje, iż spółka zależną od Emitenta, BALTIC CERAMICS S.A. z siedzibą w Lubsku („BALTIC CERAMICS”, „Spółka”) podpisała w dniu 04 października 2013 roku z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości („PARP”) aneks do Umowy o dofinansowanie z dnia 18 września 2013 roku.

Umowa o dofinansowanie została podpisana w związku z realizacją przez BALTIC CERAMICS projektu pn. „Wdrożenie wynalazku w zakresie wytwarzania lekkich proppantów ceramicznych”, ramach Pilotażu „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku” w 4 osi priorytetowej „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Na mocy aneksu termin dostarczenia PARP ostatecznego pozwolenia na budowę zakładu produkcji proppantów ceramicznych, warunkującego otrzymanie dofinansowania został przedłużony do 30 października 2013 roku.

Decyzja o pozwoleniu na budowę zakładu została wydana w dniu 02 października 2013 roku i stanie się prawomocna po upływie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Pozostałe postanowienia umowy pozostały bez zmian.

***

BALTIC CERAMICS realizuje pierwszy w Europie projekt fabryki proppantów ceramicznych. Proppanty ceramiczne są wysoko przetworzonymi produktami, otrzymanymi z surowców mineralnych, używanymi w szczelinowaniu hydraulicznym podczas wydobycia gazu i ropy ze złóż niekonwencjonalnych i konwencjonalnych. Po raz pierwszy zostały użyte w USA w latach 90-ych, jednak ich dynamiczny wzrost rynku obserwujemy od początku XXI wieku (CAGR +23%).

Rynek proppantów szacowany jest na 2,3 mln ton rocznie o wartości 3,7 mld USD. Liderem rynku jest notowany w Nowym Jorku koncern CARBO CERAMICS Inc. (NYSE:CRR), który posiada moce produkcyjne proppantów na poziomie prawie 800 tys. ton rocznie (1/3 światowego rynku).

Ze względu na wysoką jednostkową cenę proppanty ceramiczne są transportowane między kontynentami, z miejsca produkcji do miejsca ich użycia. Zgodnie z raportem grupy badawczej Freedonia Group rynek proppantów będzie rósł w latach 2015-2020 w średniorocznym tempie +40%.

BALTIC CERAMICS uzyskał dwie dotacje z PARP oraz NCBiR na łączną kwotę 26 mln zł. Docelowe moce produkcyjne BALTIC CERAMICS wyniosą 135 tys. ton rocznie, co będzie odpowiadało 5% światowego rynku proppantów ceramicznych.

Po przejęciu projektu BALTIC CERAMICS przez IN POINT S.A. dotychczasowi główni akcjonariusze BALTIC CERAMICS, LST CAPITAL S.A. oraz LZMO S.A. długoterminowo zachowają kontrolę nad projektem.

© 2021 IndygoTech Minerals