Przyznanie dotacji w wysokości 22,3 mln zł spółce zależnej, INDUSTRY TECHNOLOGIES S.A.

2013.10.07

Zarząd LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent"), informuje, iż w dniu 07 października 2013 roku, spółka zależna od Emitenta, INDUSTRY TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Lubsku („INDUSTRY TECHNOLOGIES”, „Spółka”) poinformowała, iż projekt Spółki pn. „Wprowadzenie na rynek zasadniczo ulepszonych ceramicznych rur elektroizolacyjnych”, złożony w ramach działania 4.4. PO IG, został zatwierdzony do dofinansowania.

Kwota przyznanej dotacji wynosi 22 292 690,00 zł i gwarantuje w dużym stopniu sfinansowanie części technologicznej procesu inwestycyjnego Spółki.

Projekt Spółki polega na wdrożeniu do działalności gospodarczej wynalazku pn. „Sposób wytwarzania ceramicznych korpusów elektroizolacyjnych”, poprzez realizację inwestycji budowy nowego zakładu produkcyjnego ceramicznych rur elektroizolacyjnych oraz produkcję znacząco ulepszonych wyrobów o niespotykanych dotąd na rynku parametrach i właściwościach. Produkt Spółki będzie miał zastosowanie we wszystkich najpowszechniejszych instalacjach przesyłowych infrastruktury energetycznej średnich i wysokich napięć (do 24.000 Volt).

Przedmiotem wynalazku jest w szczególności sposób wytwarzania ceramicznych korpusów elektroizolacyjnych z granulatu ceramicznego C – 130, surowca niestosowanego dotąd w Polsce, który zapewnia uzyskanie takich właściwości jak m.in. unikatowe parametry w zakresie dokładności wymiarowej, średnicy oraz grubości ścianek produktów, zwiększonej wytrzymałości oraz elektroizolacyjności. Właściwości te potwierdzają badania przeprowadzone przez Instytut Elektrotechniki we Wrocławiu. Opracowany przez Spółkę wynalazek odpowiada więc bezpośrednio na zidentyfikowane na rynku zapotrzebowanie na produkty Spółki. Zastosowana przez Spółkę technologia wytwarzania „izolatorów” metodą prasowania izostatycznego skróci tradycyjny proces technologiczny z 12 do 4 etapów.

Dotychczasowa działalność Spółki skupiała się na opracowaniu innowacyjnej technologii wytwarzania wspomnianych produktów oraz przygotowaniu projektu inwestycyjnego z formalno – prawnego punktu widzenia. Dla potrzeb realizacji inwestycji Spółka dysponuje już wszystkimi niezbędnymi dokumentami, w tym w szczególności:
- zgłoszeniami wynalazku do ochrony patentowej: polskiej, europejskiej oraz międzynarodowej, w tym USA (PTC), która zapewni bezpieczeństwo własności intelektualnej technologii i praw majątkowych Spółki,
- decyzją środowiskową wydaną przez Burmistrza Lubska (postanowienie GK.6220.2.2012 z 23 kwietnia 2012 r.),
- pozwoleniem na budowę wydanym przez Starostę Powiatu Żarskiego (decyzja nr 625/2012 z dnia 2 sierpnia 2012 r.).

Podjęte w ramach projektu działania inwestycyjne umożliwiają Spółce utworzenie infrastruktury produkcyjnej niezbędnej dla uruchomienia innowacyjnej linii technologicznej. Tym samym, w rezultacie realizacji projektu Spółka rozpocznie działalność produkcyjną i wprowadzi na rynek innowacyjny produkt - ceramiczne korpusy elektroizolacyjne. Sprzedaż produktu będzie odbywała się metodą B2B.

Realizacja fazy inwestycyjno-wdrożeniowej projektu rozpocznie się w czerwcu 2014 roku, instalacja linii technologicznej - w październiku 2014 roku, a rozpoczęcie produkcji w IV kwartale 2015 roku. Na obecnym etapie realizacji inwestycji, Spółka przygotowuje dokumentację niezbędną do przeprowadzenia procesu przetargowego na wybór wykonawców oraz dostawców maszyn i urządzeń. Rozpoczęto również produkcję testową. Pierwsze produkty Spółki pozytywnie przeszły wewnętrzne testy i obecnie są testowane w niezależnych laboratoriach.

INDUSTRY TECHNOLOGIES jest spółką zależną w 67,51% od Emitenta i została zawiązana w celu realizacji projektu inwestycyjnego polegającego na wdrożeniu nowej technologii wytwarzania ceramicznych korpusów elektroizolacyjnych metodą prasowania izostatycznego.

Decyzja o powołaniu INDUSTRY TECHNOLOGIES i wdrożeniu nowej technologii jest pochodną dotychczasowych sukcesów innych podmiotów z portfela inwestycyjnego LST CAPITAL S.A. w implementacji zaawansowanych technologii przemysłowych. Dotyczy to w szczególności zakończonej już inwestycji spółki LZMO S.A., która dysponuje najnowocześniejszą na świecie fabryką wkładów ceramicznych formowanych w technologii izostatycznej (inwestycja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka).

Przyznana dotacja w wysokości 22,3 mln zł umożliwi INDUSTRY TECHNOLOGIES realizację inwestycji i rozpoczęcie działalności produkcyjnej na rynku ceramiki elektroizolacyjnej. Wartość światowego rynku ceramiki elektroizolacyjnej w 2012 roku wyniosła 15 mld USD. Szacowane przez Urząd Regulacji Energetyki potrzeby inwestycyjne w segmencie przesyłu i dystrybucji energii w Polsce wynoszą rocznie 4-6 mln PLN.

Łączna wartość dotacji przyznanych projektom realizowanym przez spółki z portfela inwestycyjnego LST CAPITAL S.A. wyniosła ok. 65 mln zł.

Ze względu na znaczenie projektu oraz strategię realizowaną przez większościowego akcjonariusza INDUSTRY TECHNOLOGIES, LST CAPITAL S.A., Spółka rozpocznie w 2014 roku proces przygotowania do wejścia na rynek NewConnect.

Zarząd Emitenta uznał, iż informacje podane w niniejszym raporcie stanowią informację poufną w rozumieniu art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

© 2021 IndygoTech Minerals