Przeprowadzenie przez podmiot zależny, BALTIC CERAMICS S.A. testów maszyn i urządzeń do produkcji proppantów ceramicznych z wykorzystaniem surowców własnych

2013.10.14

Zarząd LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent") informuje, iż w dniu 14 października 2013 roku spółka zależna od Emitenta, BALTIC CERAMICS S.A. z siedzibą w Lubsku „(BALTIC CERAMICS”, „Spółka”) poinformowała o pozytywnych wynikach testów maszyn i urządzeń produkcyjnych z użyciem własnych surowców mineralnych Spółki, przeprowadzonych poza granicami Polski przez światowego lidera produkcji urządzeń stosowanych m.in. do produkcji proppantów ceramicznych.

Producent ten dostarcza swoje maszyny i urządzenia do fabryk najlepszych i największych producentów proppantów ceramicznych na świecie.

Testy zostały przeprowadzone najpierw na laboratoryjnej, a następnie przemysłowej testowej linii produkcyjnej, a surowce przeszły pomyślnie wszystkie testy.

Wcześniej, BALTIC CERAMICS przeprowadziła testy surowcowe w ramach programu Blue Gas w Polsce, a także na maszynach innego kluczowego dostawy maszyn i urządzeń koniecznych do produkcji proppantów ceramicznych. Wyniki tych badań i prób również przebiegły pozytywnie, o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 26/2013 z dnia 24 września 2013 roku.

Obecnie przeprowadzony etap testowania produkcyjnego surowców własnych BALTIC CERAMICS to jeden z kluczowych etapów w całym procesie technologicznym produkcji proppantów ceramicznych. Surowce, wcześniej przygotowane do wymaganych mikronowych wielkości, zgodnie z przyjętą formułą, zawierającą odpowiednie dodatki zostały poddane kolejnemu etapowi w procesie technologicznym.

W wyniku tej operacji otrzymano bardzo wysoki uzysk (ang. yield) w pierwszych partiach niewypalonych proppantów (ang. greens), co może spowodować istotnie wyższe wykorzystanie mocy produkcyjnych planowanej linii produkcyjnej. Uzysk ten charakteryzuje się dużą powtarzalnością kształtów niewypalonych proppantów w założonych przedziałach ziarnistości. Po rozdzieleniu poszczególnych frakcji proppantów otrzymano więc partie niewypalonych proppantów, zgodne z międzynarodowym normami wielkości mesh 20/40 oraz mesh 40/70, tj. w rozmiarach od 0,20 mm do 0,85 mm, a także inne frakcje.

W najbliższym czasie tak przygotowane proppanty ceramiczne (ang. greens) zostaną poddane spiekaniu w ośrodkach badawczych oraz u wytypowanych producentów kolejnych urządzeń technologicznych.

Wyniki powyższych testów to kolejne potwierdzenie, po badaniach Konsorcjum badawczo-rozwojowego pracującego w ramach programu Blue Gas w Polsce oraz badaniach przeprowadzonych u dostawców kluczowych maszyn i urządzeń, przydatności surowców jakie stosował będzie BALTIC CERAMICS do produkcji proppantów ceramicznych.

Emitent posiada 54,75% akcji w kapitale zakładowym BALTIC CERAMICS.

Zarząd Emitenta uznał, iż informacja podana w niniejszym raporcie stanowi informację poufną w rozumieniu art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

 

***

BALTIC CERAMICS realizuje pierwszy w Europie projekt fabryki proppantów ceramicznych. Proppanty ceramiczne są wysoko przetworzonymi produktami, otrzymanymi z surowców mineralnych, używanymi w szczelinowaniu hydraulicznym podczas wydobycia gazu i ropy ze złóż niekonwencjonalnych i konwencjonalnych. Po raz pierwszy zostały użyte w USA w latach 90-ych, jednak ich dynamiczny wzrost rynku obserwujemy od początku XXI wieku (CAGR +23%).

Rynek proppantów szacowany jest na 2,3 mln ton rocznie o wartości 3,7 mld USD. Liderem rynku jest notowany w Nowym Jorku koncern CARBO CERAMICS Inc. (NYSE:CRR), który posiada moce produkcyjne proppantów na poziomie prawie 800 tys. ton rocznie (1/3 światowego rynku).

Ze względu na wysoką jednostkową cenę proppanty ceramiczne są transportowane między kontynentami, z miejsca produkcji do miejsca ich użycia. Zgodnie z raportem grupy badawczej Freedonia Group rynek proppantów będzie rósł w latach 2015-2020 w średniorocznym tempie +40%.

BALTIC CERAMICS uzyskał dwie dotacje z PARP oraz NCBiR na łączną kwotę 26 mln zł. Docelowe moce produkcyjne BALTIC CERAMICS wyniosą 135 tys. ton rocznie, co będzie odpowiadało 5% światowego rynku proppantów ceramicznych.

Po przejęciu projektu BALTIC CERAMICS przez IN POINT S.A. dotychczasowi większościowi akcjonariusze BALTIC CERAMICS, LST CAPITAL S.A. oraz LZMO S.A. długoterminowo zachowają kontrolę nad projektem.

© 2021 IndygoTech Minerals