Spełnienie się warunku umowy o dofinansowanie projektu spółki zależnej, BALTIC CERAMICS S.A.

2013.10.22

Zarząd LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent") informuje, iż w dniu 22 października 2013 roku został spełniony warunek dotyczący zawartej w dniu 18 września 2013 roku przez spółkę zależną od Emitenta, BALTIC CERAMICS S.A. z siedzibą w Lubsku („BALTIC CERAMICS”, „Spółka”) z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości („PARP”) umowy o dofinansowanie projektu pod nazwą „Wdrożenie wynalazku w zakresie wytwarzania lekkich proppantów ceramicznych”, w ramach Pilotażu „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Umowa o dofinansowanie została zmieniona aneksem w dniu 03 października 2013 roku.

Przedmiotem umowy jest udzielenie przez PARP dofinansowania na realizację przez Spółkę ww. projektu w kwocie 19 999 999,00 zł. 

Zgodnie z umową Spółka została zobowiązana do złożenia PARP w terminie do dnia 30 października 2013 roku ostatecznego pozwolenia na budowę zakładu dotyczącego projektu.

Zgodnie z informacją uzyskaną od BALTIC CERAMICS decyzja Starosty Żarskiego z dnia 03 października 2013 roku, dotycząca pozwolenia na budowę zakładu produkcyjnego proppantów ceramicznych stała się prawomocna z dniem 22 października 2013 roku.

Prawomocne pozwolenie na budowę zostało złożone PARP dniu 22 października 2013 roku.

W związku z powyższym ww. warunek umowy został spełniony. Złożenie prawomocnego pozwolenia na budowę zakładu wyczerpuje wszystkie formalne warunki realizacji umowy o dofinansowanie i otwiera BALTIC CERAMICS drogę do złożenia pierwszego wniosku o płatność.

Szczegóły dotyczące przyznanego Spółce dofinansowania oraz umowy o dofinansowanie zostały opisane w raportach bieżących Emitenta nr 17/2013 z dnia 02 lipca 2013 roku, nr 23/2013 z dnia 18 września 2013 roku oraz nr 29/2013 z dnia 03 października 2013 roku.

 

***

BALTIC CERAMICS realizuje pierwszy w Europie projekt fabryki proppantów ceramicznych. Proppanty ceramiczne są wysoko przetworzonymi produktami, otrzymanymi z surowców mineralnych, używanymi w szczelinowaniu hydraulicznym podczas wydobycia gazu i ropy ze złóż niekonwencjonalnych i konwencjonalnych. Po raz pierwszy zostały użyte w USA w latach 90-ych, jednak ich dynamiczny wzrost rynku obserwujemy od początku XXI wieku (CAGR +23%).

Rynek proppantów szacowany jest na 2,3 mln ton rocznie o wartości 3,7 mld USD. Liderem rynku jest notowany w Nowym Jorku koncern CARBO CERAMICS Inc. (NYSE:CRR), który posiada moce produkcyjne proppantów na poziomie prawie 800 tys. ton rocznie (1/3 światowego rynku). 

Ze względu na wysoką jednostkową cenę proppanty ceramiczne są transportowane między kontynentami, z miejsca produkcji do miejsca ich użycia. Zgodnie z raportem grupy badawczej Freedonia Group rynek proppantów będzie rósł w latach 2015-2020 w średniorocznym tempie +40%.

BALTIC CERAMICS uzyskał dwie dotacje z PARP oraz NCBiR na łączną kwotę 26 mln zł. Docelowe moce produkcyjne BALTIC CERAMICS wyniosą 135 tys. ton rocznie, co będzie odpowiadało 5% światowego rynku proppantów ceramicznych.

Po przejęciu projektu BALTIC CERAMICS przez IN POINT S.A. dotychczasowi większościowi akcjonariusze BALTIC CERAMICS, LST CAPITAL S.A. oraz LZMO S.A. długoterminowo zachowają kontrolę nad projektem.

© 2021 IndygoTech Minerals