Pozytywna ocena wniosku spółki zależnej BALTIC CERAMICS S.A. w konkursie organizowanym przez NCBiR

2013.10.24

Zarząd LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent") informuje, iż w dniu 24 października 2013 roku spółka zależna od Emitenta, BALTIC CERAMICS S.A. („Spółka”) poinformowała o zakwalifikowaniu wniosku Spółki złożonego w konkursie organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBiR”) w ramach przedsięwzięcia pilotażowego pn. Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator + do oceny merytorycznej II stopnia.

Celem projektu Spółki pn. Linia pilotażowa do produkcji lekkich proppantów ceramicznych i testowanie produktu w warunkach rzeczywistych jest zaprojektowanie, przygotowanie i uruchomienie pilotażowej linii produkcyjnej proppantów ceramicznych, produktów niezbędnych w technologii szczelinowania podczas wydobycia gazu łupkowego, a następnie przetestowanie produktu w warunkach rzeczywistych.

Wnioskowana przez Spółkę kwota dofinansowania wynosi 7 075 820,00 zł, co stanowi 45% wartości całego projektu.

W ramach oceny merytorycznej II stopnia Spółka zaprezentuje projekt przed Panelem Ekspertów, który jest ostatnim etapem w procesie uzyskania dofinansowania. Po ocenie wszystkich projektów, które zostały dopuszczone do Panelu zostanie utworzona lista rankingowa projektów, które otrzymają dofinansowanie.

***

BALTIC CERAMICS realizuje pierwszy w Europie projekt fabryki proppantów ceramicznych. Proppanty ceramiczne są wysoko przetworzonymi produktami, otrzymanymi z surowców mineralnych, używanymi w szczelinowaniu hydraulicznym podczas wydobycia gazu i ropy ze złóż niekonwencjonalnych i konwencjonalnych. Po raz pierwszy zostały użyte w USA w latach 90-ych, jednak ich dynamiczny wzrost rynku obserwujemy od początku XXI wieku (CAGR +23%).

Rynek proppantów szacowany jest na 2,3 mln ton rocznie o wartości 3,7 mld USD. Liderem rynku jest notowany w Nowym Jorku koncern CARBO CERAMICS Inc. (NYSE:CRR), który posiada moce produkcyjne proppantów na poziomie prawie 800 tys. ton rocznie (1/3 światowego rynku).

Ze względu na wysoką jednostkową cenę proppanty ceramiczne są transportowane między kontynentami, z miejsca produkcji do miejsca ich użycia. Zgodnie z raportem grupy badawczej Freedonia Group rynek proppantów będzie rósł w latach 2015-2020 w średniorocznym tempie +40%.

BALTIC CERAMICS uzyskał dwie dotacje z PARP oraz NCBiR na łączną kwotę 26 mln zł. Docelowe moce produkcyjne BALTIC CERAMICS wyniosą 135 tys. ton rocznie, co będzie odpowiadało 5% światowego rynku proppantów ceramicznych.

Po przejęciu projektu BALTIC CERAMICS przez IN POINT S.A. dotychczasowi większościowi akcjonariusze BALTIC CERAMICS, LST CAPITAL S.A. oraz LZMO S.A. długoterminowo zachowają kontrolę nad projektem.

© 2021 IndygoTech Minerals